KOMUNIKAT ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje iż w dniu 3 listopada 2011 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.

„ M o d e r n i z a c j a   i   r o z b u d o w a  s y s t e m u

w o d n o – k a n a l i z a c y j n e g o

a g l o m e r a c j i  C i e c h a n o w a –  I E t a p ”

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu – 137 155 379,00 zł
Maksymalna wartość dofinansowania z Funduszu Spójności – do 58 686 831,20 zł
Termin zakończenia całego projektu – 31 maja 2015 roku

Zakres projektu:

W ramach projektu realizowane jest 7 zadań inwestycyjnych :
zad. 2.1 Budowa kolektora sanitarnego przebiegającego na odcinku Oczyszczalni ścieków – ul.
Fabryczna – ul. Sienkiewicza,
zad. 2.2 Budowa Kanalizacji sanitarnej na osiedlu Krubin (zadanie zostanie zakończona w I kwartale 2012 roku),
zad. 2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bielin,
zad. 2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płońskiej,
zad. 2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kwiatowe,
zad. 2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Gruduskiej oraz Przasnyskiej (zadanie zakończone),
zad. 2.7 Budowa stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i
modernizacją obiektów towarzyszących.

Informacje o projekcie:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81
tel; 672 29 60 wew. 112 www.eciechanow.pl

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie www.pois.gov.pl