Apel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie o odśnieżanie dachów

Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie w związku z atakiem zimy zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu ciechanowskiego o szczególne zachowanie ostrożności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Opady śniegu, mróz mogą stwarzać problemy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych. Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) mają oni obowiązek m.in.:

– utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym,

– zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem sił natury takich jak, m.in. intensywne opady atmosferyczne mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia.

 W przypadku wystąpienia lokalnych nagromadzeń śniegu lub lodu, a także sopli i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu i przebywających w pobliżu ludzi, prosimy o usuwanie zalegających na dachach budynków warstw śniegu i lodu. Aby akcja odśnieżania była skuteczna, pamiętajmy o parkowaniu samochodów w sposób umożliwiający właściwe wykonywanie pracy służbom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg.

Fot. KP PSP Ciechanów