Biskup płocki zwołuje Synod

Biskup Piotr Libera zwołał 43. Synod Diecezji Płockiej.  Jego uroczyste rozpoczęcie zaplanowano na 14 października.


Płock, dnia 14 września 2012 r.

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Nr 2054/2012

Dekret zwołujący XLIII Synod Diecezji Płockiej

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego w trosce o dobro ducho­we wiernych, kierując się potrzebami Diecezji, w celu wytyczenia głównych linii działalności duszpa­sterskiej dostosowanej do wymogów nowej ewangelizacji, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustano­wienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej; niniejszym dekre­tem, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej (kan. 461 § 1 KPK) zwołuję XLIII Synod Diecezji Płockiej i wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 14 października 2012 r.  Jego hasłem będą słowa Benedykta XVI „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty die­cezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” (kan. 460 KPK). Jest zgromadzeniem, na którym Pasterz Kościoła wypełnia w sposób uroczy­sty swój urząd i posługę duszpasterską w powierzonej mu owczarni (por. Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, n. 168).

Członkami Synodu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 463) oraz Instrukcji Kongregacji do Spraw Biskupów z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie przeprowadzenia synodów diecezjalnych zostaną miano­wani przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i katolików świeckich Diecezji.

Osobnymi dekretami powołam Komisję Główną, Sekretariat Synodu i Komisje Synodalne, których zadaniem będzie opracowanie projektów statutów synodalnych oraz przedstawianie ich na sesjach plenarnych Synodu.

W synodalnej refleksji nad potrzebami naszego Kościoła lokalnego kierować się będziemy przesłaniem Soboru Watykańskiego II, na­uczaniem papieskim oraz uchwałami II Polskiego Synodu Plenarnego.

Wszystkich Umiłowanych Diecezjan proszę o gorliwą modlitwę do Ducha Świętego o Jego światło dla dzieła XLIII Synodu Diecezji Płockiej. Swoimi modlitwami i duchowymi ofiarami wspierajcie prace Synodu. Proszę, by w dniu inauguracji Synodu na wszystkich mszach świętych odmówić specjalną modlitwę synodalną.

Zachęcam wszys­tkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych do aktywnego włączenia się w prace Synodu przez udział w parafialnych zespołach synodalnych.

Uczestników Synodu i jego prace polecam wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła, Patronów Diecezji – św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Stanisława Kostki oraz naszych błogosławionych biskupów męczenników – bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego.

Wszystkim życzę światła Ducha Świętego i zapewniam o mojej modlitwie.


† Piotr Libera

Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski

Kanclerz