Bobry do odstrzału

Przez trzy lata myśliwi w powiecie ciechanowskim będą mogli zabić 50 bobrów – wynika z zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Łącznie w powiatach: ciechanowskim, płońskim, mławskim, pułtuskim i żuromińskim ma zginąć 575 bobrów.

– Obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu wzrost działalności środowiskowej bobrów, obok pozytywnych efektów w postaci tworzenia nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, a także małych zbiorników retencyjnych, przyczynił się również do powstawania coraz większych szkód w gospodarce człowieka – czytamy w uzasadnieniu zarządzenia, w którym napisano: „Zezwala się na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber), zwanego dalej „bobrem”, w zakresie obejmującym umyślne płoszenie, umyślne niepokojenie, umyślne zabijanie oraz przetrzymywanie, posiadanie, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę, darowiznę, wywożenie poza granicę państwa okazów zabitych osobników”.

Z treści zarządzenia RDOŚ dowiadujemy się, 10 bobrów powinno zostać zbitych w gminie Ojrzeń („obręb ewidencyjny 0012 Luberadz, 0007 Kałki, 0013 Luberadzyk, 0027 Wojtkowa Wieś”), również  10 w gminie Regimin („obręb ewidencyjny 0003 Jarluty Małe”) i 30 – w gminie Glinojeck („obręb ewidencyjny 0022 Śródborze, 0010 Lipiny, 0003 Budy Rumockie, 0002 Brody Młockie”).

Wykonanie zarządzenia zlecono zarządowi okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie. – „Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie wyda upoważnienie właściwemu kołu łowieckiemu do wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie. 3. Właściwe koło łowieckie wyda imienne upoważnienie przeszkolonym myśliwym do wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie. 4. Myśliwi upoważnieni przez właściwe koło do wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie, zobowiązani są odbyć przeszkolenie oraz posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej bobra i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów oraz doświadczenie, a także potencjał techniczny do wykonania czynność” – czytamy w dokumencie.

RDOŚ zapewnia, że odstrzał nie zagrozi bobrzej populacji. – „Wielkość krajowej populacji, stanowiąca optymalną ilość rodzin, gwarantującą ciągłość reprodukcyjną populacji, może wynosić 3529 stanowisk bobrowych. Przyjmując, że w Polsce średnia liczebność (…) stanowiska bobrów wynosi około 3,7 osobników, szacunkową wielkość populacji zapewniającą jej stabilność i zachowanie we właściwym stanie ochrony można określić na ok. 13 057 osobników. Opisywany gatunek już dawno przekroczył tę wartość i wykazuje bardzo silny wzrost populacji. Według danych GUS w roku 2000 na terenie Polski populacja bobra wynosiła 24 464 osobników, w 2010 r. 68 993 osobników, w 2013 r. 96 658 osobników, a w 2018 r. 127 173 osobniki. Tendencję znacznego wzrostu populacji bobra na terenie województwa mazowieckiego potwierdzają obserwacje własne poczynione przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Doszło do przegęszczenia populacji, co objawia się zajmowaniem suboptymalnych siedlisk i dotychczas uważanych za nieodpowiednie dla egzystencji tego gatunku. Osobniki zasiedlają płytkie rowy melioracyjne, małe oczka wodne wykopane w ogrodach przydomowych, kanały przebiegające wzdłuż ruchliwych szlaków komunikacyjnych czy też przydrożne rowy i nasypy.” – czytamy w uzasadnieniu zarządzenia.

Na terenie Nadleśnictwa Ciechanów obejmującym powiaty ciechanowski oraz częściowo płoński i mławski wg danych z marca 2018 r. żyło 356 bobrzych rodzin. Przyjmuje się, że jedna rodzina liczy od 4 do 10 osobników.

Fot. pixabay.com