Bogdan Kołakowski – nowym prezesem zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie

Wybory nowych władz odbyły się po wygaśnięciu czteroletniej kadencji poprzedniego zarządu i komisji rewizyjnej.

Minutą ciszy uczczono pamięć dwóch wielkich, zasłużonych działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ciechanowie – śp. Zdzisława Petrykowskiego – wieloletniego prezesa PCK OR Ciechanów i śp. Grzegorza Antoniego Wróblewskiego – zastępcę przewodniczącego rejonowej komisji rewizyjnej. W trakcie zjazdu rozpatrzono sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Ma kadencję 2020-2023 w tajnym głosowaniu wybrano: prezesa zarządu – nadbryg. Bogdana Kołakowskiego – prezesa zarządu powiatowego OSP w Ciechanowie, byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie i Białymstoku, wiceprezesa – Rafała Piaseckiego – przedsiębiorcę, Metaltech; członków zarządu: Jolantę Grudzińską – dyr. COEK Studio, Grzegorza Grabowskiego – byłego komendanta powiatowego policji w Ciechanowie oraz Krzysztofa Talaka – byłego Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień.

 Podczas zjazdu wybrano również rejonową komisję rewizyjną w składzie: Grażyna Czarnecka, Bożena Ostrowska, Stanisław Leszczyński, Jan Pawlak.

Red

Fot. Marek Szyperski/Na zdjęciu: Bogdan Kołakowski