Ciechanów wyemituje obligacje

Na emisję obligacji o łącznej wartości 9,5 mln zł zgodziła się na ostatniej sesji ciechanowska Rada Miasta.

– Emisja obligacji ma na celu finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.650.560,00  zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 5.849.440,00 zł – czytamy w uchwale Rady Miasta.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=UaZxMTBAJb8′]

a

z UZASADNIENIA UCHWAŁY

“…Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Aktualna sytuacja ekonomiczna Gminy sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie uruchamiania środków, ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji.

Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 9.500.000 PLN pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których banki będą mogły przygotowywać swoje oferty. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty niezbędne jest wybieranie banku-agenta emisji w procedurze gwarantującej równą konkurencję. W związku z tym, agent emisji będzie wybrany w trybie przetargu pisemnego, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy, stanowiąc zarazem promocję Gminy na rynku kapitałowym.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta uchwalonego na 2013 rok oraz zabezpiecza wykonanie zadań inwestycyjnych wynikających z podjętej przez Radę Miasta Uchwały…”