Co dalej z ciechanowskimi koszarami?

Komisja specjalistów ma ocenić, czy część ciechanowskich koszar można wypisać z rejestru zabytków. Zdaniem Agencji Mienia Wojskowego ułatwiłoby to sprzedaż obiektu.

Ciechtivi.pl rozmawiała z szefem ciechanowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Krzysztofem Kaliściakiem.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=nHLRGnnYl0k’]

* stanowisko Agencji Mienia Wojskowego

Szanowny Panie Redaktorze,
W kwietniu 2012 roku wygaszono trwały zarząd nad terenem nieruchomości po byłych koszarach w Ciechanowie. Z uwagi na wielkość i zróżnicowanie terenu tej nieruchomości, a także uwzględniając racjonalne i optymalne zagospodarowanie tej nieruchomości Agencja Mienia Wojskowego zwróciła się do Prezydenta Miasta Ciechanowa z wnioskiem o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia tego obszaru z terenów wojskowych na trzy (poniższe) propozycje:
1. usługi administracyjne, finansowe, turystyczne, oświatowe, kulturalne; 2. cele produkcyjno-usługowe; 3. funkcje mieszkaniowe oraz usługi komercyjne.
W maju 2012 r.  Agencja otrzymała odpowiedź z miasta, że sugerowane zmiany będą przedmiotem prac Rady Miasta.
Kolejnym krokiem podjętym przez AMW było przesłanie pisma do Ministerstwa Kultury (za pośrednictwem Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Ciechanowie) z prośbą o wykreślenie z rejestru zabytków części nieruchomości (około 17 ha) wraz z budynkiem, który usytuowany jest na części terenu o (wnioskowanym) przeznaczeniu mieszkaniowym. Obiekt ten to wybudowany w 1956 roku dawny magazyn amunicji, kryty eternitem i pozbawiony jakichkolwiek walorów historycznych. Wykreślenie części terenu z listy zabytków pozwoliłoby na lepsze przygotowanie tej nieruchomości do sprzedaży.
Dalsze działania Agencji zmierzające do zagospodarowania dawnych ciechanowskich koszar uzależnione są m. in. od decyzji podjętych przez Prezydenta Miasta i Ministerstwo Kultury. W pierwszej kolejności Agencja planuje wystawienie kompleksu w całości w przetargu na sprzedaż. Później,  w zależności od zainteresowania tym terenem ewentualnych inwestorów rozważana jest również ewentualna koncepcja przygotowywania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodnie z wyszczególnionymi funkcjami użytkowymi.
Kolejny krokiem będzie ich wycena (wyłoniony w przetargu rzeczoznawca przygotuje operaty szacunkowe działek) i rozpoczęcie procedury przetargowej (publikacja wykazów, ogłoszeń o przetargu). Dlatego obecnie trudno jest wskazać możliwy termin sprzedaży tego terenu.

Maciej Macios
Specjalista – Dział Public Relations
Agencja Mienia Wojskowego