Jest praca w Urzędzie Gminy Sońsk

Wójt Gminy Sońsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sońsk – samodzielne stanowisko ds. informatyki

Wymagania formalne (warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze): obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia.

Szczegóły: http://www.sonsk.biuletyn.net/?bip=1&cid=1290

red

Fot. UG Sońsk