Katarzyna Łukaszewska nowym Skarbnikiem Miasta i Gminy Glinojeck

Nową Skarbnik powołano na wczorajszej (28 maja) nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Glinojecku. Wzięło w niej udział 15 radnych oraz burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wraz z kierownictwem Urzędu.

Podczas sesji podjęto uchwały: w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2020 rok; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck; w  sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2020 r.; w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu; w sprawie zmiany rocznego Planu Pracy i Kontroli  Komisji Rewizyjnej na 2020; w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym

Przedstawiono sprawozdania: z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej Rady.

Nowa pani Skarbnik funkcję obejmie 1 sierpnia. To mieszkanka gminy Glinojeck, magister filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości budżetowej, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku w referacie finansowym.

Fot. UM Glinojeck