KLUB AKTYWNYCH SENIORÓW W POWIECIE CIECHANOWSKIM

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie organizuje projekt w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Partnerem Projektu jest Powiat Ciechanowski.

  1. Cel ogólny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla 40 osób niesamodzielnych zamieszkałych w Ciechanowie do 30.09.2021r.
  1. Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. – 30.09.2021r.
  1. Liczba uczestników projektu: Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych, oraz 15 członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Ciechanowa.

Odbiorcy pomocy w projekcie: Odbiorcami pomocy w projekcie będzie 55 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Ciechanowie. Wsparciem objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, wymagające zapewnienia im wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz procesie leczenia lub rehabilitacji. Będą to osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Będą to osoby samotne, które nie mają rodziny mogącej i gotowej zająć się nimi, osoby samotnie gospodarujące, z którymi nie zamieszkuje żaden członek rodziny, oraz osoby którym członkowie rodziny zamieszkujący z nimi nie mogą zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

W projekcie udzielone zostanie wsparcie 15 członkom rodzin osób objętych opieką

  1. Formy wsparcia w projekcie

1. Świadczenie usług opiekuńczych

  • pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności,
  • opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
  • Dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. rehabilitacja fizyczna, świadczone przez pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pedagogów (dla dzieci).

W celu pomocy rodzinom osób niesamodzielnych w ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

a) zapewnienie specjalistycznego wsparcia doradczego: psychologów, prawników

2. Utworzenie i prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora

W siedzibie OR PCK w Ciechanowie utworzymy i prowadzić będziemy Klub Aktywnego Seniora. Będzie to miejsce, w którym osoby starsze – niesamodzielne będą miały możliwość aktywnego spędzania czasu, kontaktów z osobami ze swojego oraz młodszych pokoleń, udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz poprawiających zdrowie i kondycję fizyczną, a także będą mogły odpocząć i skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów.

W klubie seniora prowadzone będą zajęcia mające na celu:

a) rozwijanie umiejętności i zainteresowań w szczególności kulturalnych – prowadzenie zajęć muzycznych, śpiewu, plastycznych, rękodzieła, nauka tańca itp.

b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa os. starszych w życiu społecznym, m.in. poprzez włączanie seniorów w akcje charytatywne PCK

c) działalność prozdrowotną (m.in. spotkania z lekarzami, dietetykami), kulturalną (wyjścia do kina, teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera);

d) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych m.in. gimnastyka, zajęcia na basenie itp.;

e) tworzenie grup samopomocowych

f) poradnictwo prawne i z zakresu bezpieczeństwa (spotkania z prawnikami, policjantami, strażakami)

g) warsztaty psychologiczne (warsztaty aktywnego seniora, nauka pozytywnego myślenia);

h) warsztaty kształtowania właściwych relacji rodzinnych.

W klubie organizowane będą imprezy integracyjne i okolicznościowe: Wielkanoc, Boże Narodzenie, andrzejki dzień seniora itp. Klub będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu przez 6 godz. dziennie.

3. Wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich rodzin

W celu pomocy osobom niesamodzielnym i członkom ich rodzin przeprowadzone zostaną:

a) organizacja kursu I pomocy przedmedycznej

b) organizacja szkolenia „Zasady pielęgnacji osób starszych i niesamodzielnych”

c) zapewnienie specjalistycznego wsparcia doradczego: psychologów, prawników

d) przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom niesamodzielnym.

e) zakup pakietów pielęgnacyjnych – zakupione zostaną takie produkty jak: ręczniki, ręczniki jednorazowe, gąbki, ściereczki, środki pielęgnacyjne i myjące: mydło, kremy, oliwki, bandaże, gaziki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nasączone, pieluchy, pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady zabezpieczające pościel i łóżko itp.

f) możliwość uprania odzieży, bielizny pościeli itp. i jej wyprasowania.

4. Wsparcie merytoryczne opiekunek środowiskowych

W ramach działania organizowane będą szkolenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

mat. promocyjny