Konkurs: „Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć…”

Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów oraz Komitet Obrony Roja zapraszają młodzież gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów powiatu ciechanowskiego do udziału w I edycji Konkursu Literacko – Plastycznego: „Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć…”

plakat_A3 (1)

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU w

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

“W hołdzie “Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku,
jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…”

I. Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów
Komitet Obrony Roja

II. Sponsorzy i instytucje wspierające:
Związek Żołnierzy NSZ, Fundacja Niepodległości, Red is Bad, Surge Polonia,
Wydawnictwo Fronda, Kwartalnik Wyklęci, Horytnica, Contra Mundum, Forteca,
Olifant Records

III. Patronat medialny:
PULS magazyn opinii ziemi ciechanowskiej, KRDP, Reduta ciechanowskie pismo historyczne, Czas Ciechanowa, Tygodnik Ilustrowany, Związek Żołnierzy NSZ, CiechTivi, patriodykpolski.pl

IV. Cele konkursu:
Celebracja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Popularyzowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz bohaterach walczących
o wolność i niepodległość Polski po II wojnie światowej.
Upowszechnianie wiedzy o st. sierż. Mieczysławie Dziemieszkiewiczu pseudonim „Rój”, żołnierzu Narodowych Sił Zbrojnych oraz działaczu polskiego podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu.
Kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych.
Upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej okresu drugiej konspiracji
(lata 1944 – 1963).
Rozbudzanie zainteresowań młodzieży historią Żołnierzy Wyklętych, wzbogacanie owej wiedzy o fakty dotyczące lokalnych bohaterów.
Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz rozwijania uzdolnień literackich
i plastycznych.
Pielęgnowanie pamięci oraz kultywowanie ideałów i postaw Polskiego Państwa Podziemnego (lata 1944 – 1963).

V. Forma i tematyka prac:
KATEGORIE:
Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list otwarty skierowany do polskiej młodzieży. Mottem przewodnim owego listu będzie cytat:, „Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć…”. Praca musi w całości nawiązywać
do sylwetek i losów Żołnierzy Wyklętych, ze szczególnym uwzględnieniem Mieczysława Dziemieszkiewicza oraz historii lokalnych bohaterów walczących
o wolność i niepodległość Polski po II wojnie światowej.
(Od 2 do 4 stron tekstu formatu A4, czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1,5)
Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz w dowolnej formie, poświęcony Żołnierzom Wyklętym.
Uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. Tematem pracy będzie motto tegorocznej edycji konkursu: „Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć…” Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
(Format A3, maksymalnie A2 technika dowolna)
KRYTERIA OCENIANIA:

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi (napisanymi w języku polskim), które wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach literackich.
Plagiaty tekstów dyskwalifikują prace.
Jury będzie oceniać zgodność treści przytoczonych sylwetek Żołnierzy Wyklętych
z prawdą historyczną.
Istotna będzie oryginalność przesłania oraz inwencja twórcza uczestników.
Prace pisemne powinny być poprawne pod względem językowym i ortograficznym.
W przypadku prac plastycznych oceniana będzie również estetyka wykonania.

WAŻNE!
Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
Każda praca powinna być podpisana.
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletniego dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia – załącznik do Regulaminu).

VI. Harmonogram:

Każda ze szkół biorących udział w inicjatywie ma za zadanie wyznaczyć szkolnego Koordynatora, który będzie zobligowany do zebrania prac, jak również oświadczeń
od uczestników oraz do kontaktu w sprawach dotyczących Konkursu
z Koordynatorem przedsięwzięcia – P. Markiem Mossakowskim.
Uczniowie przygotowują prace w każdej z kategorii do dnia 23.02.2016 roku.
24.02.2016 r. Koordynator Konkursu, lub osoba przez niego wyznaczona,
po uprzednim kontakcie telefonicznym ze Szkolnym Koordynatorem odbierze prace konkursowe wraz z oświadczeniami i przekaże je organizatorom Konkursu.
Wyniki konkursu będą ogłoszone 29.02.2016 podczas uroczystości poświęconej Żołnierzom Wyklętym. Kolejnego dnia tj. 1.03.2016r. lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie:
facebook.com/narodowy.ciechanow

VII. Jury:

Przemysław Czyżewski – sekretarz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Szef Straży Marszu Niepodległości

Arkadiusz Gołębiewski – Polski reżyser, producent oraz scenarzysta filmowy. Ukończył studia na PWSFTViT w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji TV
Do najgłośniejszych filmów w jego reżyserii należą “Rozbity kamień”, “Sny stracone, sny odzyskane”, “Historia Kowalskich”, “Kwatera Ł” oraz “Dzieci kwatery Ł”. Jest także pomysłodawcą oraz twórcą Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW.

Krzysztof Kacprzak – II Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów. Prowadzi badania naukowe dotyczące podziemia niepodległościowego, upamiętnia dokonania Żołnierzy Niezłomnych. Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej.

Marek Szyperski – redaktor, dziennikarz, publicysta. Od lat 90 dostarcza czytelnikom obiektywny obraz przemian społeczno-politycznych Ciechanowa i okolic. Obecnie Redaktor Naczelny “Tygodnika Ilustrowanego” oraz CiechTivi.

Jury podejmuje decyzję większością głosów.
Przyznane zostaną trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

VIII. Ogólne zasady uczestnictwa:

Udział w konkursie oznacza tym samym akceptację regulaminu.
Konkurs ma charakter jawny, udział w nim jest nieodpłatny.
Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie,
w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych
i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
Prace konkursowe stają się własnością organizatorów konkursu, nie będą zatem zwracane.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Koordynator (nr tel.: 508739405, e-mail: mmossakowski@wp.pl)