Konsultacje Programu Współpracy miasta Ciechanów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Od 1 do 30 września organizacje pozarządowe mogą składać konkretne propozycje zapisów do programu. – W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Ciechanowa. Projekt, uwzględniający zgłoszone propozycje, poddany będzie dalszym konsultacjom, analizom, po czym stanie się przedmiotem głosowania na sesji Rady Miasta – wyjaśnia rzeczniczka UM Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Konsultacje dotyczą dokumentu, jakim jest Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ciechanów oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok. Organizacje swoje pisemne propozycje mogą przesyłać pocztą pod adres Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6), złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1), bądź przesłać drogą elektroniczną pod adres wks@umciechanow.pl.

-Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu, który zostanie poddany dalszym konsultacjom. Organizacje oraz uprawnione podmioty będą miały możliwość w określonym terminie zgłaszania uwag do projektu programu – drogą elektroniczną, osobiście w Wydziale Kontaktów Społecznych oraz na spotkaniu planowanym w październiku. Kolejnym etapem procedury będzie analiza projektu programu przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości środków finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2021 rok. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy zostanie poddana pod głosowanie Rady Miasta Ciechanów do 30 listopada 2020 r. – informuje Paulina Rybczyńska.

Fot. UM Ciechanów