Konsultacje społeczne w Ciechanowie

rafał kapitał

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów w okresie od 01.09.2013 r. do 31.03.2014 r. realizuje projekt  „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dzięki projektowi mieszkańcy Ciechanowa, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy administracji samorządowej będą sprawniej współpracować na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Realizatorzy projektu chcą zachęcić mieszkańców, aby czynnie współdecydowali w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.

Wsparciem dla realizacji założeń projektowych w grudniu będą realizowane następujące działania:

–           warsztaty dla projektodawców adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Ciechanowa dotyczące przygotowania i zarządzania projektem;

–           kontynuowane będą indywidualne i grupowe spotkania z doradcą do spraw konsultacji społecznych adresowane dla przedstawicieli ngo oraz jednostek samorządu terytorialnego.

– kontynuowane będą konsultacje społeczne na bazie platformy internetowej on-line.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Ciechanowa do udziału konsultacjach społecznych.

rafał gmina