Leśna idzie do remontu

Ciechanowska firma Młyńscy za ponad 6,7 mln zł przebuduje miejski odcinek ul. Leśnej w Ciechanowie. Inwestycja ma zostać zakończona w czerwcu przyszłego roku.

-Inwestycję przebudowy ul. Leśnej, na miejskim odcinku między ul. Starowiejską a pętlą miejską, zrealizuje Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z Ciechanowa za kwotę 6 764 246,88 zł. Miasto wcześniej pozyskało 4 mln zł. na realizację zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego – poinformowała dzisiaj (środa, 13 listopada) Paulina Rybczyńska z Urzędu Miasta Ciechanów.

Jak informuje Paulina Rybczyńska: -Planowana jest rozbudowa drogi o długości ok. 850 m, wykonanie chodników po obydwu stronach, rozbudowa 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. Po jednej stronie powstanie ścieżka rowerowa. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz nowe energooszczędne oświetlenie. Pojawi się oznakowanie pionowe i poziome w formie znaków drogowych. Ponadto wykonane zostaną zjazdy indywidualne i peron zatoki autobusowej wyposażony w wiatę. W ramach inwestycji przewidziana jest też budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonane zostaną także przebudowa sieci telefonicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego.

-Ul. Leśna obecnie nie posiada unormowanych parametrów właściwych dla drogi publicznej, jest w złym stanie technicznym, ma nieuregulowaną szerokość. Brak jest wyznaczonych ciągów pieszych i rowerowych oraz odpowiedniego odwodnienia. Oświetlenie jest jedynie fragmentaryczne – dodaje Rybczyńska.

-W procedurze przetargowej wpłynęło 5 ofert. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do czerwca 2020 roku. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na przyszły rok przez Radę Miasta Ciechanów – informuje przedstawicielka ciechanowskiego Ratusza.

Fot. UM Ciechanów