Miliony euro na aktywizację i rozwój zawodowy na Mazowszu

Ponad 250,55 mln euro w nowej unijnej agendzie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową osób znajdujących się
w trudnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników
i pracodawców. Funduszami będzie zarządzał Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

31 maja ruszy pierwszy nabórna projekty unijne z zakresu aktywizacji zawodowej
i podnoszenia kompetencji osób zarejestrowanych jako bezrobotne, na które przeznaczono 35,1 mln euro (wsparcie unijne: 27,7 mln euro oraz krajowe środki publiczne: 7,4 mln euro).
O dofinasowanie w trybie niekonkurencyjnym mogą ubiegać się powiatowe i miejskie urzędy pracy, które będą realizować projekty w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie FEMA.06.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (w całej agendzie − 131,1 mln euro, wsparcie UE − 103,9 mln euro, krajowe środki publiczne −27,4 mln euro). Szczególną pomocą zostaną objęte osoby młode, długotrwale bezrobotne, grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, m.in. osoby z niepełnosprawnością, słabo wykształcone, powyżej 50. roku życia, nieaktywne zawodowo, kobiety oraz migranci.

Nowa agenda unijna 2021-2027

─ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie zarządzał w nowej agendzie unijnej 2021-2027 funduszami w wysokości ponad 250,55 mln euro, w tym wsparcie UE to 188,53 mln euro, krajowe środki publiczne ─ 42,46 mln euro, oraz wkład beneficjentów ─ 19,56 mln euro. Efektem wsparcia ma byćpoprawa dostępu do zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wszystkich osób poszukujących pracy – wyjaśnia Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Środki będą wykorzystane w sześciu działaniach (łącznie z Działaniem FEMA.06.01):

 • Priorytet VI, Działanie FEMA.06.02 – Aktywizacja zawodowa osób młodych przez OHP
  – 3,7 mln euro (wsparcie UE: 2,8 mln euro i krajowe środki publiczne: 0,9 mln euro).

Fundusze będą przeznaczone na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz aktywizację osób młodych: w wieku 15-18 lat oraz 18-25 lat z tzw. grupy NEET, czyli młodych niepracujących, niekształcących się oraz nieuczestniczących w szkoleniach lub kursach.

 • Priorytet VI, Działania FEMA.06.03 – Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia
  – 3,5 mln euro(wsparcie UE: 2,5 mln euro i krajowe środki publiczne: 1 mln euro).

Projekty będą adresowane do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Pracownicy mazowieckich urzędów pracy będą korzystać ze szkoleń i warsztatów przygotowujących ich do skutecznej obsługi klientów na szybko zmieniającym się rynku pracy oraz umożliwią podniesienie kwalifikacji zawodowych. Działanie ma również wspierać mobilność zawodową pracowników.

 • Priorytet VI, Działania FEMA.06.04 – Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet – 9,58 mln euro (wsparcie UE: 8,05 mln euro, krajowe środki publiczne: 0,94 mln euro oraz wkład beneficjentów 0,59 mln euro).

Wśród grup, które pozostają w trudnej sytuacji zawodowej od lat, niezmiennie znajdują się kobiety, w szczególności mieszkające poza Warszawskim Regionem Stołecznym. Aby ułatwić im funkcjonowanie na rynku pracy, zostało przygotowane nowe rozwiązanie. Ma ono wspierać kobiety w równoprawnym zatrudnieniu i otrzymywaniu niedyskryminujących, niezależnych od płci warunków pracy oraz zapewnić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Uczestniczki projektów skorzystają m.in. ze szkoleń, mentoringu i doradztwa, otrzymają także refundację kosztów opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym lub inną osobą potrzebującą stałej opieki. Kobiety, które założą własną firmę, przez maksymalnie 6 miesięcy otrzymają finansowe wsparcie pomostowe (w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie minimalnego wynagrodzenia brutto) na pokrycie kosztów prowadzenia działalności. O fundusze będą mogły ubiegać się: organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, instytucje rynku pracy i związki zawodowe.

 • Priorytet VI, Działanie FEMA.06.05 – Wsparcie dla pracodawców i pracowników
  – 46,7 mln euro(wsparcie UE: 30,85 mln euro, wkład beneficjentów: 15,85 mln euro).

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest wsparcie dla sektora prywatnego. W ramach Działania będą realizowane dwa typy projektów:

─ dostosowanie pracowników i przedsiębiorców do zmian związanych z zatrudnieniem, m.in. poprzez szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne oraz doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności zarządzania wiekiem;

─ wprowadzanie i upowszechnianie telepracy.

Projekty mają służyć również dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb pracowników oraz popularyzować aktywny i zdrowy tryb życia. W naborach będą mogły wziąć udział: organizacje zrzeszające pracodawców, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu i instytucje rynku pracy oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego.

 • Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie FEMA.07.04 – Edukacja osób dorosłych – 55,77 mln euro(wsparcie UE: 40,43 mln euro, krajowe środki publiczne: 12,22 mln euro oraz wkład beneficjentów: 3,12 mln euro).

Środki zostaną przeznaczone na kształcenie ustawiczne, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji, z położeniem nacisku na umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych. Projekty będą skierowane do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje oferowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (ogólnopolska platforma oferująca m.in. szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring i coaching). Pozwoli to uczestnikom dostosowywać się do szybkich zmian na rynku pracy i uzupełnić zapotrzebowanie na nowe umiejętności.

Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie są współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wiesława Lipińska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Fot. pixabay.com/Gerd Altmann/Zdjęcie ilustracyjne