Moja wiedza – moją szansą

Ciechanowski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli przygotował unijny projekt, dzięki któremu uczniowie mający trudności w nauce, będą mogli skorzystać z zajęć wyrównawczych.

Jak informuje szef ZOSiP-u Adam Krzemiński – Grupę docelową w projekcie stanowi 1110 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów dla których Gmina Miejska Ciechanów jest organem prowadzącym. Wsparciem zostanie objętych 660 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych oraz 450 uczniów klas II i III gimnazjów. – Zakładamy, że zajęcia będą dla tych uczniów bodźcem do kontynuowania nauki, przez uświadomienie im, że edukacja jest sposobem na odmianę życia. Zajęcia wyrównujące ich braki edukacyjne powinny umożliwić im zmniejszenie dysproporcji i osiągnięcie sukcesu szkolnego – informuje Adam Krzemiński. – Do zajęć zakwalifikowani będą także uczniowie zdolni, którzy w ramach kół zainteresowań z przedmiotów określanych jako kluczowe, takich jak: matematyka, zajęcia komputerowe, języki obce, będą pogłębiać swoje zainteresowania. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie będą mieli możliwość uzyskania lepszych wyników ze sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych na zakończenie nauki. Planowane jest także objęcie wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, wsparciem psychologicznym z zakresu zachowań asertywnych, technik radzenia sobie ze stresem szkolnym, wzmacniania wiary we własne siły i możliwości, motywacji do dalszego kształcenia się.

Projekt rozpocznie się 1 sierpnia tego roku i potrwa do 30 czerwca roku przyszłego. W jego ramach szkoły dostaną: 9 tablic interaktywnych, 9 rzutników multimedialnych, kursy do nauki języka angielskiego, języka niemieckiego, programów edukacyjnych z wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Wartość projektu – ponad 1 mln 255 tys. zł.

msz