“Narysujcie ciekawą postać do poemiksu pt.: Legendy Ciechanowa”

Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki jest inicjatorem prestiżowej II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: “Narysujcie ciekawą postać do poemiksu pt.: Legendy Ciechanowa”, który ma na celu wspólne współtworzenie poemiksu o najważniejszych legendach w Ciechanowie oraz propagowanie tożsamości lokalnej miasta wśród najmłodszych.

Pomysłodawcą konkursu jest Rafał Kado. Głównymi koordynatorami konkursu są: Joanna Zimowska, Anna Judyta Klep, Krzysztof Sękowski, Jarosław Leszczyński, Rafał Kado.
Konkurs ma na celu:
• rozwijanie zainteresowania poemiksem wśród dzieci i młodzieży,
• popularyzację wiedzy i świadomości o naszych legendach,
• propagowanie postaw patriotycznych,
• motywowanie dzieci do rozwijania zdolności artystycznych.
• motywowania młodych ludzi i budowania w nich pasji do nauki,
• zaangażowanie wszelkich środowisk, od młodych do dziadków, w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-16 lat.
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
• temat pracy konkursowej jest narysowanie postaci do legend.
• rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: format A4 (210 mm x 297 mm)
• forma – dowolna w tym m.in. obraz, grafika;
• materiały – papier;
• praca powinna być wykonana samodzielnie przez autora; kalkowanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.

Prace powinny być dostarczone w terminie od 2 listopada 2020 r. do 1 maja 2021 r. pod adres: Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki, Chruszczewo, ul. Słoneczna 4A, 06-400 Ciechanów.
W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinny się znaleźć dopiski: „Praca na konkurs – Legendy Ciechanowa”.
Konkurs ma charakter 3-etapowy:
• etap pierwszy, podczas którego od 2 maja 2021 r. oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Mistrzowie Sztuki Rafała Kado.
Kapituła Konkursu liczyć będzie dziesięć osób. W jej skład wejdą scenarzyści, ilustratorzy, malarze, ale także przedstawiciele życia kulturalnego wskazani przez Organizatora.
Kapituła Konkursu wyłania zwycięską prace, ale także nagradza (rzeczowo) 10 innych najlepszych. Główna zwycięska praca zostanie nagrodzona rzeczowo, ale także zostanie przygotowana do wydruku i trafi finalnie do poemiksu.
• etap drugi w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w 25 czerwca 2021 r. odbędzie się uroczyste rozdanie nagród.
• etap trzeci w drugiej połowie 2021 r. zostanie wydany poemiks „Legendy Ciechanowa”, a nagrodzona praca i postać, będzie bardzo ważną częścią w tej publikacji. 
Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• oryginalność/kreatywność,
• walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas Gali finałowej 25 czerwca 2021 roku.
Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 721 050 912.

Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu.