Nauczycielu, podnieś swoje kwalifikacje

Do 31 marca ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz są zatrudnieni w ramach stosunku pracy.

Uczestnicy projektu mogą podjąć studia podyplomowe na kierunkach poradnictwo zawodowe (232 godz.), przedsiębiorczość (232 godz.), psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą (232 godz.). Na wszystkich kierunkach uwzględniono umiejętności kluczowe, tj. język angielski (100 godz.) i informatykę (20 godz.).
Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane: osobiście w filii WUP w Ciechanowie, ul. Wodna 1 lub przesłane pocztą tradycyjną/kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, z dopiskiem „Rekrutacja na studia podyplomowe” do 31 marca 2011 roku.

Informacje: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Ciechanowie ul. Wodna 1
06-400 Ciechanów tel. 23 673 07 30, Biuro projektu ul. Plac Jana Pawła II 15
tel. 23 672 04 85.

a