Nie musisz składać wniosku w trakcie epidemii

Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie w okresie epidemii, mogą zrobić to w późniejszym terminie.  Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie.

Do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub wypłaty emerytury, renty i innych świadczeń o charakterze długoterminowym potrzebny jest wniosek klienta. 18 kwietnia weszły w życie przepisy, które łagodzą część związanych z tym formalności. Obecnie jeżeli klient złoży wniosek najpóźniej 30 dnia po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, to ZUS podejmie działania wstecz, tzn. od dnia, w którym klient spełnił wymagane warunki, np. ukończył powszechny wiek emerytalny. Spełnienie warunków wymaganych do świadczenia nie może jednak nastąpić wcześniej niż 1 marca 2020 r.

Oprócz zachowania terminu 30 dni ważne jest także, by do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, przeliczenia lub podjęcia jego wypłaty dołączyć oświadczenie. Należy wskazać w nim datę, od której oczekuje się np. przyznania prawa do świadczenia. Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2020 r.  Na wskazany w oświadczeniu wcześniejszy dzień, od którego ubiegamy się o świadczenie, muszą być spełnione wszystkie warunki do jego przyznania.

Oznacza to, że jeśli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę np. w lipcu, ale warunki do  emerytury spełnił już w marcu, będzie miał prawo do świadczenia od marca, o ile do składanego w lipcu wniosku o emeryturę dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo co prawo do jej wypłaty. Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS, w zależności od daty jego rozwiązania, wypłaci stosowne wyrównanie.

Starając się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy trzeba zwrócić uwagę, że istotnym dla ustalenia prawa do renty będzie spełnienie wszystkich warunków ustawowych. W tym ustalenie daty powstania niezdolności do pracy. Przykładowo wnioskujący występuje w lipcu z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warunki stażowe ma spełnione na 1 marca 2020 r. Do lipcowego wniosku o rentę składa  oświadczenie, że wnosi o ustalenie prawa do renty od 1 marca.  Jednak zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika, niezdolność do pracy powstała 1 maja br. W takiej sytuacji renta z tytułu niezdolności do pracy, o którą wnioskowano w lipcu, będzie mogła zostać wypłacona od maja, czyli od momentu, w którym spełnione zostały wszystkie warunki ustawowe.

Ważne!

Regulacja ta nie dotyczy świadczeń, które przyznaje Prezes Zakładu na podstawie:

– art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (świadczenia przyznane w drodze wyjątku),

– art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego