Policjanci zajęli się “damskimi bokserami”

Ciechanowscy policjanci skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa. Wydali zakazy opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia dwom mężczyznom, którzy stosowali przemoc domową.

– 1 lutego w godzinach popołudniowych Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przeprowadzili kontrolę w rodzinie, w której stosowana była przemoc domowa. Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, mundurowi uznali za zasadne zastosować wobec 33-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Mężczyzna w obecności policjantów opuścił mieszkanie – relacjonuje mł. asp. Magda Zarembska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. – Tego samego dnia w godzinach wieczornych Policjanci Posterunku Policji w Regiminie w związku z uzyskanymi informacjami o stosowaniu przemocy przez 28 -letniego mieszkańca gminy Grudusk nakazali mężczyźnie natychmiast opuścić zajmowane wspólnie z rodziną  mieszkanie oraz wydali zakaz zbliżania się do bliskich.

Policjanci przypominają: Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz: podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu; w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków). 

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo: zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych; jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie; złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana: do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu, w miarę możliwości numeru telefonu, informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Red/KPP Ciechanów

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne