Pomocą zostało objętych prawie 620 tysięcy miejsc pracy


Rozmowa z Jakubem Gwoździkiem, dyrektorem Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

 • Tarcza pierwsza, tarcza druga, tarcza antykryzysowa, tarcza antycovidowa, tarcza branżowa, tzw. zwykły człowiek mógł się nieźle pogubić w całej tej szerokiej palecie wsparcia dla przedsiębiorców, dla rynku pracy…
 • Jakub Gwoździk, dyrektor ciechanowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To prawda można się pogubić, ale w rzeczywistości mówimy tu o jednej ustawie która zawiera szereg różnych rozwiązań i która jest – niestety – bardzo często nowelizowana. W moim przekonaniu, wynika to przede wszystkim z braku konsultacji tego dokumentu z przedstawicielami pracodawców. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pomoc dla przedsiębiorców została podzielona pomiędzy różne instytucje (państwowe i samorządowe) co również powoduje trudności, szczególnie dla tych małych rodzinnych firm, które nie korzystają z pomocy biur rachunkowych. Druga fala zarażeń COVID-19 wymusiła na rządzących kolejną nowelizację, tzw. pomoc branżową, skierowaną do tych przedsiębiorców, którzy są w związku z tym w najtrudniejszej sytuacji. Niestety na chwilę obecną nie została jeszcze opublikowana ta zmiana i nie wiemy jakie dokładnie rozwiązania będą obowiązywać, można natomiast już w kuluarach usłyszeć, że planowane są kolejne nowelizacje.
 • Jak działania w tych tematach prowadził Wojewódzki Urząd Pracy – Filia w Ciechanowie? Na czym polegało wsparcie?
 • Najważniejsze działania jakie realizują Wojewódzkie Urzędy Pracy to wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g) oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg). Artykuł 15gg został wprowadzony do ustawy w czerwcu i można powiedzieć że jest uproszczeniem procedury z artykułu 15g. W obydwóch przypadkach przedsiębiorca może ubiegać się o dotację na część kosztów wynagrodzenia pracowników (kwota o jaką można się ubiegać jest uzależniona od średniego wynagrodzenia w poprzednim kwartale podawanego przez GUS), na okres trzech miesięcy.
 • Do kogo te działania były skierowane? I na jaką kwotę łącznie?
 • Działania te są skierowane do wszystkich pracodawców, czyli tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników ( w tym również do: organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych). Do dnia 13 listopada, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpatrzył pozytywnie ponad 10 000 wniosków na kwotę ponad 2,7 mld złotych, a pomocą zostało objętych prawie 620 000 miejsc pracy. Należy zaznaczyć że w okresie od kwietnia do listopada łączna ilość wniosków złożonych do rozpatrzenia wyniosła prawie 20 000 na kwotę prawie 5 mld złotych.
 • Jakie warunki należało spełnić, by skorzystać z pomocy?
 • Pierwszym warunkiem jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
  Kolejny warunek to nie zaleganie w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy uprawniony podmiot zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
  Ostatnim warunkiem jest nie zachodzenie przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.), jeżeli dotyczą podmiotu.
 • Czy przedsiębiorcy chętnie korzystali ze wsparcia? Czy mieli jakieś uwagi, zastrzeżenia?
 • Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystali ze wsparcia (zarówno w PUP jak i WUP), w początkowym okresie było bardzo wiele pytań, zastrzeżeń i uwag. Wszystkie uwagi jakie były do nas kierowane przekazywaliśmy pisemnie i na telekonferencjach z przedstawicielami ministerstwa (które w pierwszych tygodniach działania ustawy były zwoływane nawet kilka razy w tygodniu), wynikiem czego była pewnie tak duża ilość zmian ustawy.
 • Czy otrzymywana pomoc była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem? Czy były przypadki, że ktoś musiał, lub będzie musiał, zwrócić pieniądze?
 • Mamy nadzieję, że wszystkie środki przekazane przedsiębiorcom zostały wykorzystane prawidłowo, na kontrolę mamy jeszcze trzy lata. W tej chwili mniej jest wniosków o przyznanie dotacji, rośnie zaś liczba rozliczeń z otrzymanej pomocy. Na chwilę obecną liczba przypadków które będą się kwalifikować do zwrotu otrzymanych środków jest znikoma, zwroty części otrzymanych pieniędzy wynikają z faktu zwolnień lekarskich, rozwiązania stosunku pracy lub też skorzystania z umorzenia częściowego składek ZUS.
 • Jak obecnie, na ponad miesiąc przed końcem roku, wygląda sytuacja w tej dziedzinie? Czy przedsiębiorcy mogą ubiegać się jeszcze o jakieś wsparcie?
 • Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie korzystali z pomocy na ochronę miejsc pracy cały czas mogą się o nią ubiegać. Jeżeli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje to zapraszam na naszą stronę internetową: www.wupwarszawa.praca.gov.pl, infolinię: 22 578 45 00, lub osobiście do naszego urzędu na ulicy Wodnej 1.
 • W obecnej sytuacji nie sposób nie zapytać jak personel WUP radził sobie z pracą w tak bardzo nietypowych warunkach? Były przypadki zachorowań na covid-19?
 • Pracujemy cały czas z zachowaniem reżimu sanitarnego. W ostatnim czasie wprowadziliśmy system pracy hybrydowej, część pracowników jest w pracy a pozostali pracują zdalnie z wykorzystaniem pulpitów zdalnych. Na chwilę obecną tylko jedna koleżanka miała problemy ze zdrowiem, ale na szczęście już wraca do zdrowia.
 • Dziękuję za rozmowę
 • Również dziękuję i jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia do kontaktu.