Posłowie z naszego okręgu zgodni w głosowaniu nad uchwałą o zadośćuczynieniu ze strony Niemiec

Prawie wszyscy posłowie z naszego okręgu wyborczego (płocko-ciechanowskiego) głosowali za uchwałą w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Głosowanie odbyło się wczoraj (środa, 14 września). Na wniosek posła z klubu Koalicji Polskiej Władysława Teofila Bartoszewskiego zawarte w projekcie uchwały słowo „reparacje” zamieniono na „zadośćuczynienie”.

Za opowiedzieli się: Anna Cicholska, Maciej Małecki, Jacek Ozdoba, Rafał Romanowski (klub Prawa i Sprawiedliwości), Elżbieta Gapińska, Maciej Kierwiński (klub Koalicji Obywatelskiej), Arkadiusz Iwaniak (klub Lewicy) i Piotr Zgorzelski (klub Koalicji Polskiej). Nie głosował, nieobecny, poseł PiS Waldemar Olejniczak.

W sumie: głosowało – 437  posłów.    Za było – 418, przeciw – 4 ,  wstrzymało się – 15.   Nie głosowało – 23.

W uchwale Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: “wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką

U C H WAŁ A  S E J M U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

1) nawiązując do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech,

2) kierując się najwyższymi wartościami w stosunkach międzyludzkich, do których należą sprawiedliwość oraz prawda – wzywa Rząd Republiki Federalnej Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką.

Agresja niemiecka, okupacja Polski przez Niemcy oraz systemowe ludobójstwo spowodowały ogrom krzywd, cierpień, a także strat materialnych i niematerialnych. Okrucieństwa okupacji niemieckiej w stosunku do ludzi przybierały najróżniejsze formy: zniewalania, pracy przymusowej, rabunku dzieci, okaleczania, gwałcenia i mordowania dzieci, kobiet i mężczyzn – obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Zacierano także ślady ludobójstwa i zbrodni wojennych. Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez państwo niemieckie. Nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych polskim obywatelom.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione, nie ma żadnych podstaw – ani moralnych, ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona.

Wysiłkiem wielu uznanych ekspertów oszacowano straty poniesione wskutek agresji niemieckiej na Polskę w latach 1939–1945. Sporządzony raport stanowi punkt wyjścia do prowadzenia stosownych rozmów bilateralnych, które winny zostać uwieńczone właściwą reakcją Rządu Republiki Federalnej Niemiec, czyniącą zadość wymogom sprawiedliwości i prawdy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione przez państwo polskie podczas II wojny światowej w wyniku agresji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Straty te wymagają określenia i przedstawienia niezbędnego szacunku, który będzie podstawą podjęcia odpowiednich działań wobec Federacji Rosyjskiej. Odpowiedniego zadośćuczynienia wymaga również ogrom krzywd wyrządzonych obywatelom Polski. Okupacja przez ZSRS terenów II Rzeczypospolitej skutkowała nie tylko cierpieniem spowodowanym represjami oraz wielotysięcznymi wywózkami na Sybir, lecz także masowymi morderstwami obywateli Polski – ludobójstwem, w tym zbrodnią katyńską. 

Tekst uchwały za www.sejm.gov.pl Podkreślenia: redakcja

Red

Fot. #BezPrzedawNIEnia – wystawa i kampania o polskich stratach wojennych, fot. Reporter/ Za Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego