Powiat ciechanowski: co dalej z remontem drogi Ciechanów-Rutki Marszewice?

Większość uczestników spotkania konsultacyjnego w sprawie przebudowy drogi powiatowej Ciechanów – Romanowo (odcinek: Ciechanów-Gąski-Rutki Marszewice) opowiedziała się za przeprowadzeniem remontu nawierzchni na całym – 3,6 km – odcinku.

Za takim wariantem: poszerzenie jezdni do 5 m, frezowanie nawierzchni i położenie dwóch warstw bitumicznych, wykonanie poboczy utwardzonych 2 x 1m, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania krawędzi jezdni w technologii grubowarstwowej ,udostępnienie PSG pasa drogowego celem budowy sieci gazowej – (cyt. za Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie) opowiedziało się 36 obecnych na spotkaniu.

24 osoby opowiedziały się za wariantem polegającym na: wykonaniu kompleksowo I etapu projektu rozbudowy drogi z pełną infrastrukturą: poszerzenie jezdni do 6m, ułożenie dwóch warstw bitumicznych, budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3 m i długości 850 m, budowa zjazdów do posesji, oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej , udostępnienie PSG pasa drogowego celem budowy sieci gazowej – (cyt. za PZD Ciechanów).

Problem polega na tym, że powiat ciechanowski ma zbyt mało pieniędzy na wykonanie, pierwotnie zakładanej, kompleksowej modernizacji drogi na całym 3,6 km odcinku. Dostępne fundusze wystarczą albo na pełną przebudowę ok. 860 m drogi w granicach Ciechanowa, albo na nową jezdnię na całej długości – do Rutek Marszewic.

Dyrektor PZD Wojciech Jagodziński poinformował uczestników spotkania, że: „sprawozdanie ze spotkania i wyniki sondażowego głosowania mieszkańców przedstawi Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego celem podjęcia ostatecznych decyzji”.

Red

Fot. PZD Ciechanów/FB