Poziom ubóstwa w subregionie ciechanowskim

Po raz drugi Urząd Statystyczny w Warszawie zbadał zróżnicowanie ubóstwa w powiatach Mazowsza. W podregionie ciechanowskim poziom występowania i zagrożenia ubóstwem określono przeważnie jako średni. 

Niskie zagrożenie odnotowano jedynie w powiecie ciechanowski. Nieznacznie sytuacja pogorszyła się w powiecie płońskim, gdzie poziom ten zmienił się z niskiego na średni.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=DY57snxrWjs’]

Informacja US Warszawa w:

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

Zjawisko ubóstwa w województwie mazowieckim w 2014 r.

Podregion ciechanowski

Na Mazowszu obszary najbardziej zagrożone ubóstwem to powiaty zlokalizowane na północy i południu województwa. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że zjawisko ubóstwa jest stosunkowo trwałe – w ciągu pięciu lat jego poziom zmienił się jedynie w dziewięciu powiatach.

Urząd Statystyczny w Warszawie po raz drugi przeprowadził badanie zróżnicowania ubóstwa na poziomie powiatów województwa mazowieckiego. Analizę danych przeprowadzono tzw. metodą wzorca rozwoju Hellwiga. Przy określaniu występowania i zagrożenia ubóstwem brano pod uwagę dane dotyczące bezrobocia oraz liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z różnych przyczyn w 2014 r.

Wyniki analizy wskazują, że w 2014 r. wysoki poziom występowania i zagrożenia ubóstwem odnotowano w powiatach poza obszarem metropolitalnym (makowski, m. Ostrołęka, ostrołęcki, przasnyski, przysuski, sierpecki, szydłowiecki). Porównanie wyników najnowszego badania z wynikami analizy z 2010 r. wskazuje, że zjawisko ubóstwa ma stosunkowo trwały charakter – w dwóch powiatach sytuacja poprawiła się, w siedmiu uległa pogorszeniu. Ubóstwo jest zjawiskiem trwałym, ponieważ jego uwarunkowania, takie jak bezrobocie, niskie wykształcenie, niepełnosprawność, wielodzietność czy zamieszkanie na obszarach wiejskich również nie zmieniają się w szybkim tempie (charakteryzują się niską dynamiką zmian).

Poziom występowania i zagrożenia ubóstwem w powiatach podregionu ciechanowskiego określono przeważnie jako średni. Niskie zagrożenie odnotowano jedynie w powiecie ciechanowskim. W porównaniu z 2009 r. sytuacja nieznacznie pogorszyła się w powiecie płońskim, gdzie poziom zagrożenia ubóstwem zmienił się z niskiego na średni.

Porównując wyniki badań warto zwrócić uwagę, że w rankingu powiatów pod względem poziomu ubóstwa powiat żuromiński, choć nie zmienił przypisania do grupy, przesunął się w górę o siedem pozycji. To jeden z największych wzrostów wśród wszystkich powiatów na Mazowszu. Podobny awans odnotowano jedynie w przypadku powiatu zwoleńskiego. Na poprawę pozycji wpłynęło zmniejszenie liczby osób otrzymujących świadczenia z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i długotrwałej choroby oraz zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na 1 tys. ludności. Wzrosła natomiast liczba osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa.

Przygotowano na podstawie opracowania analitycznego Zjawisko ubóstwa w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Urzędu pod linkiem:

http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/warunki-zycia/zjawisko-ubostwa-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2014-r-,3,1.html

Podregion ciechanowski – powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński