Reklamy w Ciechanowie: ratusz przypomina o terminach i przepisach

2 marca 2020 r. upływa termin na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Celem nowych regulacji jest poprawa wizerunku miasta poprzez m.in. odsłonięcie witryn i budynków, uporządkowanie reklam wolnostojących, usunięcie banerów reklamowych z ogrodzeń, a także ochronę zabytków architektury i przyrody.

Obowiązująca od stycznia 2019 r. uchwała Rady Miasta Ciechanów wprowadza zasady i określa warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla­­mowych i urządzeń reklamowych.

Obszar miasta został podzielony na pięć stref o różnych regulacjach sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Strefa I obejmuje tereny zieleni, ogródków działkowych i cmentarzy. Strefa II określa tereny zabudowy historycznej, Strefa III obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny rolnicze. Strefa IV – tereny zabudowy usługowej, a Strefa V – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

W Strefie I zabronione jest stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. W pozostałych strefach nie można ich także instalować na budynkach i budowlach objętych jedną z form ochrony zabytków określonych w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe nie mogą być także umieszczane na ogrodzeniach, terenach cmentarzy, mostach, wiaduktach i kładkach, na drzewach i w zasięgu ich koron, w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin, w strefie o promieniu 20 m od pomników przyrody ożywionej, na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności takich jak: latarnie, słupy linii sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe, w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki, jak również na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej.

W pozostałych strefach tablice reklamowe lub urządzenie reklamowe na budynkach powinny zostać wkomponowane w elewację  budynku, a także w jak najmniejszym stopniu naruszać spójność architektoniczną budynku, powinny być proporcjonalne w stosunku do wielkości i podziałów elewacji, nie mogą zmieniać lub zakrywać istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, artykulacja, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp. Łączna powierzchnia ekspozycji reklamy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie może przekroczyć 25% powierzchni każdej elewacji budynku. Banery reklamowe nie mogą być rozpinane pomiędzy obiektami budowlanymi, roślinnością, ogrodzeniami, barierami ochronnymi, ekranami akustycznymi.

Zgodnie z ustawą, ogrodzenia powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (takich jak: kamień naturalny, cegła, metal, drewno), mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej i architektonicznej, materiału, kolorystyk. Niedopuszczalne jest stosowanie ogrodzeń np. z prefabrykatów betonowych oraz tworzyw sztucznych. Ustawa określa także zasady sytuowania ogrodzeń od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych.

Wolno stojące obiekty małej architektury, zgodnie z treścią przepisów, powinny zostać wkomponowane w otoczenie, nie mogą zakłócać charakteru miejsca oraz przesłaniać widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, miejsca pamięci narodowej, tablice urzędowe oraz urządzenia służące do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej. Obiekty małej architektury powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (takich jak: cegła, metal, szkło, drewno, tworzywo sztuczne), mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej, materiału, kolorystyki – dla działki budowlanej, placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne założenie urbanistyczne lub architektoniczne.

Sytuowanie szyldów musi następować w sposób niezakłócający odczytanie znaków drogowych, urządzeń służących do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej, a także w sposób nieprzesłaniający widoku na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby, fontanny oraz miejsca pamięci narodowej. Ustawa określa także dozwoloną maksymalną powierzchnię szyldów w poszczególnych strefach miasta.

Ostateczny termin dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad lub warunków określonych w przedmiotowej uchwale upływa 2 marca 2020 roku.

Z wyżej wymienionego obowiązku zwolnione są jedynie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury i ogrodzenia.

Za niedostosowanie do zapisów uchwały obowiązują kary pieniężne uregulowane „ustawą krajobrazową” (ustawa z 24 kwietnia 2015r. Dz. U. z 2015r., poz. 774 ze zm.), a w szczególnych przypadkach nawet kara ograniczenia wolności.

Wysokość kary pieniężnej ustala się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej  ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. g tej ustawy, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami.

Podmiot,  który  umieścił  tablicę  reklamową  lub  urządzenie reklamowe niezgodne  z przepisami podlega karze pieniężnej. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego podmiotu, karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Kara wymierzana jest w drodze decyzji administracyjnej.

„Uchwała reklamowa” jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Ciechanowa, które zostały wyrażone w ankiecie przeprowadzonej na początku października 2015 roku. Projekt poddany był dalszym konsultacjom poprzez Platformę Konsultacji Społecznych. Ostateczny kształt regulacji jest wynikiem szeregu przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych oraz zbieranych opinii. 

Wszelkie pytania mieszkańców dotyczące realizacji przepisów można kierować do Urzędu Miasta tel. 23 674 92 00.

 Paulina Rybczyńska, Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

Fot. UM Ciechanów