Rusza tarcza branżowa. Pomoc publiczna ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Od 19 grudnia 2020 r. pracodawcy z 41 branż mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza nowy instrument wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ściśle określonych branżach (41 branże według kodów PKD jako rodzaj przeważającej działalności), wymienionych w art. 15 gga ustawy.  

Zgodnie z art. 15gga dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych na ochronę miejsc pracy jest adresowane do przedsiębiorców, którzy:

  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność w wymienionych w ustawie branżach; 
  • odnotowali obniżenie przychodu z działalności gospodarczej uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości, nie jest prowadzone wobec nich postepowanie restrukturyzacyjne ani likwidacyjne;
  • nie mają zaległości wobec ZUS lub US na koniec III kwartału 2019 r., za wyjątkiem przypadków, gdy przedsiębiorca posiada umowę z ZUS lub decyzję US w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia i opłaca je terminowo lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

Dofinansowanie na jednego pracownika wynosi 2 tys. zł brutto miesięcznie i jest wypłacane przez 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku, na podstawie umowy zawieranej przez przedsiębiorcę z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przez okres dofinansowania wynagrodzenia pracownika, pracodawca zobowiązuje się do niewypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Dofinansowanie nie przysługuje:

  • pracownikom, których wynagrodzenie było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz zatrudnionym w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • w miesiącach, na który jest składany wniosek z 15 gga w przypadku korzystania z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorca można składać wyłącznie w formie elektronicznej do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, za pomocą narzędzia udostępnionego na portalu Praca.gov.pl. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku.

Udzielona pomoc w trybie art. 15 gga  stanowi − w oparciu o komunikat KE − pomoc publiczną, która ma zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Nowy instrument jest niezależny od wcześniej udzielonego wsparcia, co pozwoli przedsiębiorcom na ponowne ubieganie się o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy. Przedsiębiorcy będą mogli nadal korzystać z instrumentów dotychczasowych: art.15g, art.15ga i art. 15gg (wnioski mogą być składane do 10 czerwca 2021 r.), pod warunkiem nie pokrywania się pomocy w tych samych miesiącach.

Kody PKD branż wymienione w art. 15gga

Lp.Kod PKDNazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG
147.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
247.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
347.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
447.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
547.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
649.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
756.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
856.10.BRuchome placówki gastronomiczne
956.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
1056.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
1156.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
1259.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
1359.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
1459.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
1559.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
1659.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
1774.20.ZDziałalność fotograficzna
1877.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
1979.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
2082.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
2185.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
2285.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
2385.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
2485.59.ANauka języków obcych
2585.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2686.10.ZDziałalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
2786.90.A.Działalność fizjoterapeutyczna
2886.90.DDziałalność paramedyczna
2990.01 ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
3090.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
3190.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
3291.02.ZDziałalność muzeów
3393.11.ZDziałalność obiektów sportowych
3493.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
3593.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
3693.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
3793.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
3893.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
3993.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
4096.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
4196.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

*kody PKD branż dodane po poprawkach Senatu w ustawie z 9 grudnia 2020 r.

Fot. pixabay.com