Rząd powiatowi ciechanowskiemu na drogę w Woli Młockiej

Prawie 2 mln zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma powiat ciechanowski na przebudowę drogi powiatowej w Woli Młockiej, gm. Glinojeck.

Umowę na kwotę 1 mln 937 tys., 449 zł 54 gr podpisali w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i wicestarosta ciechanowski Marek Marcinkowski. Pieniądze zostaną wykorzystane na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką”.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na  szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie: budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i  gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie: zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

– W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 521 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie około 780 mln zł. W roku 2021 przewidziane jest przekazanie kolejnych 365 mln zł na realizację zadań gminnych i powiatowych, w tym zadań polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Red

Fot.. Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Od lewej: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski i wicestarosta ciechanowski Marek Marcinkowski