Specjalsi szkolą terytorialsów

Od 9 do 13 marca w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbywa się kurs instruktorsko – metodyczny, który jest jedną z form szkolenia (doskonalenia) żołnierzy OT.

Kurs zorganizowany został na terenie ciechanowskich koszar i biorą w nim udział żołnierze wszystkich pododdziałów 5. MBOT, którzy w przyszłości planują pełnić rolę instruktorów podczas organizowanych w brygadzie szkoleń podstawowych i wyrównawczych.

Instruktorzy są szkoleni pod okiem Mobilnych Zespołów Szkoleniowych (MZSz) WOT. Trzonem tych zespołów są, byli żołnierze wojsk specjalnych (oficerowie i podoficerowie), którzy odeszli już do cywila, jednakże swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem zawodowym chcą służyć i wspierać innych. 

Główną istotą kursu instruktorsko-metodycznego jest realizacja w czasie jego trwania kilku zajęć w różnych formach, np. instruktorsko-metodycznych, metodycznych zajęć pokazowych, metodycznych zajęć grupowych, instruktażu, itp. Natomiast głównym celem jest: przygotowanie instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych, instruowania na punkcie nauczania podczas zajęć; podniesienie poziomu wiedzy instruktorów, utrwalenie, usystematyzowanie wiedzy i umiejętności instruktorów, a także  zapoznanie z właściwą organizacją i metodyką szkolenia. Udzielenie praktycznych wskazówek metodycznych, co do sposobów planowania, organizacji i przygotowania zajęć; uczenie określonych czynności oraz postępowania dowódców w czasie realizacji zajęć; pokazanie najlepszych form organizacyjnych i metod szkolenia, to efekty przeprowadzonych zajęć.

Istotnym elementem twórczym jest to, aby skupić się na zagadnieniach słabo opanowanych, a także złożonych i trudnych. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach kursu powinny być ukierunkowane na doskonalenie merytoryczne i metodyczne uczestników kursu, jak również na przygotowanie ich do bieżących oraz perspektywicznych potrzeb szkoleniowych.

Prowadzenie zajęć instruktorsko-metodycznych polega na praktycznej realizacji zagadnień szkoleniowych przez wyznaczonych uczestników zajęć z pozostałymi występującymi w roli szkolonych. Dopuszczalne jest powtarzanie zagadnienia przez kilku szkolonych lub pokazanie osobiście przez prowadzącego zajęcia. Po zakończeniu każdego zagadnienia (epizodu) prowadzący szkolenie wysłuchuje opinii uczestników zajęć, po czym udziela wytycznych, wskazówek oraz ustaleń organizacyjno-metodycznych odnośnie jego przeprowadzenia.

Część końcowa zajęć instruktorsko-metodycznych obejmie ocenę przygotowania uczestników, udzielanie odpowiedzi na pytania, postawienie zadań oraz wydanie wytycznych i wskazówek organizacyjno-metodycznych dotyczących prowadzenia nauczania na punkcie nauczania.

Najbliższe szkolenie podstawowe i wyrównawcze, podczas którego szkoleni będą mogli wystąpić w roli instruktorów, odbędzie się w terminie 21 marca – 5 kwietnia.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej