Spłać dług za wolność: pomóż zasłużonym

Większość z tych, którzy walczyli o naszą wolność, żyje w biedzie. Nie ma na lekarstwa, opłaty i wyżywienie, bo żyje z zasiłków, rent czy niskich emerytur. Padli ofiarą swoich zasług dla Polski, które doprowadziły ich do więzień, bezrobocia, nieraz rozbicia życia rodzinnego. Jesteśmy im winni spłatę tego długu.


Stowarzyszenie Wolnego Słowa pomaga pewnej liczbie osób pokrzywdzonych w stanie wojennym, korzystając z ofiarności swoich członków, ale skala biedy dawnej opozycji jest tak duża, że konieczna jest pomocy w większym wymiarze.


Mamy decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 90/2013 z 6 marca 2013 r., zezwalającą na przeprowadzenie zbiórki publicznej w celu zebrania środków “na pomoc działaczom antykomunistycznego ruchu podziemnego, ofiarom stanu wojennego, w szczególności więzionym i internowanym”. Pomoc ta to pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz zakupu wyrobów medycznych i żywności, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny oraz kosztów pomocy prawnej. Koszty zbiórki Stowarzyszenie pokryje z własnych środków.

Dla zagwarantowania, że zebrane środki będą wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Stowarzyszenie powołało Społeczną Radę Funduszu Zasłużonych, która będzie podejmować decyzje o przyznawaniu pomocy finansowej i o jej wysokości. Radę tworzą wybitni działacze opozycji: dr n. med. Maria Dmochowska, Mirosław Chojecki i mecenas Maciej Bednarkiewicz.

Dla Funduszu Zasłużonych założyliśmy konto w banku PeKaO S.A nr 02 1240 5989 1111 0010 2816 8327 prowadzone przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
tel. (22) 405-66-30
e-mail: sws@sws.org.pl
www.sws.org.pl
biuro czynne: poniedziałek 11.00-16.00
piątek 10.00-14.00