Sytuacja w Delegaturze w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty w związku z artykułem autorstwa: Pani Justyny Sucheckiej i Pani Igi Dzieciuchowicz z dnia 2 grudnia 2022 r. (portal TVN24), dotyczącym sytuacji w Delegaturze w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W związku z zawiadomieniem pracownika Delegatury w Ciechanowie (z dnia 21 września 2022r.) o możliwych nieprawidłowościach w relacjach dyrektora Delegatury w Ciechanowie w stosunku do podległych pracowników, Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o powołaniu (w dniu 27 września 2022 r.) komisji antymobbingowej.

Komisja została powołana zgodnie z wewnętrzną procedurą. W jej składzie znaleźli się pracownicy Kuratorium, tj. przedstawiciel pracodawcy, pracownik wydziału ds. kadrowych oraz pracownik wskazany przez osobę, która dokonała zgłoszenia nieprawidłowości.

Komisja odbyła 10 posiedzeń, podczas których przeprowadziła rozmowy ze wszystkimi pracownikami, którzy wyrazili taką wolę, zgłaszając chęć udzielenia informacji (łącznie 16 pracowników).
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu rozmów prace komisji zostały przedłużone do listopada br. Komisja zakończyła swoją pracę w dniu 29 listopada br.

Należy zauważyć, że każda rozmowa przed komisją była poprzedzona informacją dla rozmówcy o podstawie prawnej działania komisji, celu jej powołania, dobrowolności odpowiedzi na pytania, poufności prac komisji, sposobu utrwalenia odpowiedzi na zadawane pytania oraz komu będzie przekazywana dokumentacja z prac komisji.

W związku z brakiem możliwości weryfikacji materiałów cyfrowych przedstawianych komisji oraz rozbieżnościami w informacjach przedstawianych przez dyrektora Delegatury w Ciechanowie i część pracowników, Mazowiecki Kurator Oświaty pismem z dnia 3 listopada 2022 r. zwrócił się do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie o rozpatrzenie sprawy w ramach kompetencji organów ścigania.

Mazowiecki Kurator Oświaty podejmie decyzje w powyższej sprawie po zapoznaniu się z ustaleniami pracy komisji antymobbingowej, jak również z ustaleniami Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie. Pod uwagę zostaną także wzięte wyniki innych kontroli zewnętrznych, które zostaną ewentualnie przeprowadzone w Delegaturze w Ciechanowie.

Zależy nam na tym, aby sprawa została wyjaśniona i rozwiązana jak najszybciej, obiektywnie z uwzględnieniem ustaleń instytucji zewnętrznych. Do tego czasu dyrektor Delegatury w Ciechanowie został odsunięty od pełnienia obowiązków dyrektora delegatury.

Andrzej Kulmatycki, Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie