Trzy nauczycielki z awansem zawodowym

Aneta Tucholska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie, Olga Kownacka i  Katarzyna Ignatowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego i zostały nauczycielami mianowanymi.

Panie złożyły dziś ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

W Starostwie Powiatowym wicestarosta Stanisław Kęsik wręczył im akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Red

Fot. FB Starostwo Powiatowe