Twórz z nami nowy, przyjazny Ciechanów

rafał kapitał

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie w Partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów w okresie od 01.09.2013r. do 31.03.2014r. realizuje projekt „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie procesu konsultacji społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o możliwościach włączania grup obywateli w procesy decyzyjne
w gminie miejskiej Ciechanów. Oprócz celu głównego zostały wyznaczone cele szczegółowe takie jak:

1. Zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców Ciechanowa w zarządzaniu miastem.

2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych i przedstawicieli NGO
w zakresie wdrażania mechanizmów konsultacyjnych.

3. Zwiększenie wiedzy przedstawicieli administracji na temat potrzeb i oczekiwań interesariuszy.

Dotychczas przedstawiciele organizacji pozarządowych (26 os.) oraz przedstawiciele administracji samorządowej (10 os.) z terenu miasta Ciechanów uczestniczyli w trzech szkoleniach p.n. Konsultujmy bo warto”. Szkolenia odbywały się w dniach 28-29 października oraz 7 listopada br. dzięki gościnności Partnera projektu w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów. Celem szkoleń, które miały charakter stricte warsztatowy i pragmatyczny było podniesienie wiedzy wśród uczestników
w zakresie zasad właściwego przeprowadzania konsultacji społecznych, a także korzyści i kosztów związanych z procesem konsultacyjnym. Słuchacze poznali również przykłady uchwał w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji oraz różne i ciekawe metody, narzędzia i formy partycypacji (uczestnictwa) wykorzystywane podczas konsultacji społecznych.

Pod koniec października br. rozpoczęły się również badania sondażowe wśród 200 mieszkańców miasta dotyczące realizacji przez gminę miejską Ciechanów zadań publicznych i miały na celu identyfikację potrzeb obywateli. Badanie zostało zakończone w dniu 13 listopada.

Z początkiem listopada został również przedstawiony przez Partnera projekt platformy internetowej on-line sporządzony na bazie strony internetowej Urzędu Miasta Ciechanów, której celem jest informowanie mieszkańców miasta o istotnych dla nich sprawach. W serwisie zamieszczane zostaną również aktualności o projekcie oraz informacje i materiały odnośnie planowanych inwestycji miejskich. Platforma pozwoli na konsultowanie i zbieranie opinii (forum moderowane)
o  przedsięwzięciach (inwestycjach), które Gmina Miejska planuje zrealizować w ramach zadań publicznych. Platforma umożliwi również mieszkańcom Ciechanowa uczestniczenie w głosowaniu internetowym nad projektami zleconymi dla organizacji pozarządowych przez gminę miejską.

Realizacja projektu obejmuje:

– spotkania konsultacyjne i informacyjne z przedstawicielami ciechanowskich organizacji pozarządowych;

– konsultacje społeczne on-line z mieszkańcami Ciechanowa na bazie platformy internetowej Gminy Miejskiej Ciechanów;

– szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych i administracji w zakresie wdrażania technik partycypacyjnych;

– badania sondażowe wśród mieszkańców Ciechanowa dotyczące realizacji przez Gminę Miejską Ciechanów zadań publicznych;

– warsztaty dla projektodawców w tym przygotowanie przez projektodawców, krótkich filmów promujących projekty do realizacji zadań publicznych;

– konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego niewykorzystanych dotychczas obszarów nadrzecznych (pomiędzy mostem na ul. 17-go Stycznia a mostem 3-go Maja) wraz
z parkiem J. Dąbrowskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Ciechanowa do udziału w konsultacjach społecznych.

Rafał Kłys

Koordynator Projektu

rafał gmina