Twórz z nami nowy, przyjazny Ciechanów

KS_www_600x800px

Twórz z nami nowy, przyjazny Ciechanów

 Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów w okresie od 01.09.2013r. do 31.03.2014r. realizuje projekt  „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Mieszkańcy Ciechanowa, przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego mogą teraz sprawniej współpracować na rzecz poprawy jakości życia w mieście.

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie procesu konsultacji społecznych oraz promocja postaw obywatelskich wśród mieszkańców gminy miejskiej Ciechanów.

Cele szczegółowe projektu to zachęcenie mieszkańców Ciechanowa do włączenia się w procesy zarządzania miastem, wzrost kompetencji pracowników administracji samorządowej oraz przedstawicieli NGO w zakresie wprowadzania mechanizmów konsultacyjnych oraz rozpoznanie realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy miejskiej.

Przede wszystkim jednak realizatorom projektu zależy na zachęceniu mieszkańców, aby włączali się w podejmowanie decyzji, które ich bezpośrednio dotyczą.

W październiku w ramach projektu odbędą się następujące działania:

–           szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przebiegu, organizacji i przeprowadzania konsultacji społecznych;

–           konsultacje zespołu projektowego z organizacjami pozarządowymi dotyczące określenia proponowanych obszarów współdziałania
z administracją;

pasek

–           badania sondażowe w grupie mieszkańców Ciechanowa;

–           indywidualne i grupowe spotkania z doradcą do spraw konsultacji społecznych adresowane dla przedstawicieli ngo, jednostek samorządu terytorialnego;

–           prowadzenie prac nad powstaniem miejskiej platformy internetowej do przeprowadzania konsultacji metodą on-line.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w działaniach projektowych prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi, za pośrednictwem strony projektu www.fg.org.pl/