Wyższe kwoty odszkodowań z ZUS za wypadek w pracy

Od  kwietnia zmieniły się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1269 zł, to o 136 zł więcej niż poprzednio.

– O jednorazowe odszkodowanie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy bądź też chorobą zawodową mogą ubiegać się osoby, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Świadczenie wypłacane jest na wniosek poszkodowanego. Natomiast, gdy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczony zmarł, odszkodowanie przysługuje uprawnionym członkom rodziny – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Wysokość odszkodowania

Jak tłumaczy rzecznik wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 1269 zł. Jak to jest liczone? Dla przykładu, jeśli w wyniku wypadku w pracy, po zakończeniu leczenia, u pracownika lekarz orzecznik ustali 5% uszczerbku na zdrowiu, to odszkodowanie, według obecnie obowiązujących stawek, wyniesie 6345 zł.

Więcej za niezdolność do pracy

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania od kwietnia wynosi 22 212 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 114 231 zł. Natomiast jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 57 115 zł.  – W sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 114 231 zł, które ulega zwiększeniu o kwotę 22 212 zł na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych.

Natomiast 22 212 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. – Mogą to być między innymi  rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby, po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać tę kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom – dodaje rzecznik.