XVI Międzynarodowy Konkurs Poetycki “O Laur Sarbiewskiego”

Konkurs jest organizowany z okazji 426. rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”.

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k. Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Organizatorami konkursu są: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku Związek Literatów na Mazowszu Academia Europaea Sarbieviana Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio

Regulamin XVI Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego “O Laur Sarbiewskiego”

1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i b) poezji w języku łacińskim.

2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach. a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.

4 a. Prace w kategorii a) należy nadesłać do 21 kwietnia 2021 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk – decyduje data stempla pocztowego. b. Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com

5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.

6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 maja 2021 roku podczas Inauguracji XVI Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.

8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.

 9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.

10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście. Wyjątkiem będzie przyznanie nagrody w kategorii ,, poezja w języku łacińskim’’ laureatowi z zagranicy.

13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XVI Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.

Wszelkie informacje telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplonsk.pl