Były wójt skarży się na cenzurę na gminnym profilu

Stefan Pawłowski, były wójt gminy Ciechanów, uważa, że jest blokowany w dostępie do informacji publicznych oraz w zamieszczaniu komentarzy na publicznym profilu Urzędu Gminy Ciechanów na Facebooku. Zarzuca blokowanie obecnie pełniącemu obowiązki wójta Arturowi Frączkowskiemu.

Zarówno Stefan Pawłowski jak i Artur Frączkowski kandydują w wyborach samorządowych 7 kwietnia na stanowisko wójta gminy Ciechanów. Poprosiliśmy Artura Frączkowskiego o komentarz w sprawie zarzutów stawianych przez Stefana Pawłowskiego. Czekamy na odpowiedź.

OŚWIADCZENIE STEFANA PAWŁOWSKIEGO z dnia 14.03.2024r. (WÓJTA GMINY CIECHANÓW w okresie 13.03.2023 – 26.02.2024r.)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciechanów,

Jak już informowałem wcześniej, w dniu 26 lutego 2024r, po niespełna roku pełnienia funkcji Wójta Gminy Ciechanów i na niespełna 6 tygodni przed wyborami samorządowymi, decyzją Prezesa Rady Ministrów zostałem odwołany. Wiele osób zastanawiało się na jakiej podstawie i czym kierowały się osoby, które doprowadziły do mojego odwołania, w świetle ogłoszonej już daty wyborów samorządowych na dzień 7 kwietnia 2024r. i bardzo krótkiego czasu, jaki będzie pełnił swoją funkcję powołany 27 lutego br. komisarz. Okazuje się, że oprócz możliwości podpisywania przez obecnego komisarza umów o dofinansowanie, na które podczas mojego urzędowania złożyliśmy wnioski, z czego bardzo się cieszę, to również obecnie pełniący funkcję Wójta Gminy Ciechanów wprowadził cenzurę!… Wykorzystując swoją funkcję, pan Artur Frączkowski zablokował bezprawnie moja osobę w dostępie do informacji publicznych oraz zamieszczania ewentualnych komentarzy na publicznym profilu Urzędu Gminy Ciechanów na stronie facebook.pl, co jest jawnym złamaniem prawa dostępu do informacji oraz swobody wypowiedzi, a także złamaniem konstytucyjnej zasady równości wyborów. Wobec powyższego, uprzejmie informuję, że w dniu 14.03.2023r złożyłem na ręce Przewodniczącego Rady Gminy stosowną skargę na pełniącego funkcje Wójta Gminy Ciechanów z równoczesnym powiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego.

Jednocześnie proszę wszystkich kandydatów oraz osoby zaangażowane w proces wyborczy o uczciwą, rzetelną i pełną wzajemnego szacunku kampanię wyborczą i szczerą rozmowę o przyszłości Gminy Ciechanów.

Pozdrawiam

Stefan Pawłowski

Rada Gminy Ciechanów, Urząd Gminy Ciechanów, Ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

Działając w imieniu własnym, na mocy art 227 kpa wz. z art. 229 pkt 3 kpa niniejszym składam skargę na działalność Wójta Gminy Ciechanów (osoby pełniącej obowiązki wójta), polegającą na zablokowaniu mojego profilu na portalu społecznościowym facebook.pl, na fanpage pod nazwą: „Urząd Gminy Ciechanów”, administrowanego przez Gminę Ciechanów, wskazując jednocześnie Radę Gminy Ciechanów jako organ właściwy do rozpatrzenia skargi.

Dnia 12 marca 2024 r. ok godz. 22.00, mój profil który prowadzę pod własnym imieniem i nazwiskiem tj. „Stefan Pawłowski” został zablokowany na fanpage pod nazwą „Urząd Gminy Ciechanów”, administrowanego przez Gminę Ciechanów na portalu społecznościowego o nazwie facebook.pl.

Jak wynika z informacji udostępnianych przez Gminę Ciechanów, w tym także w Biuletynie Informacji Publicznej, ww. fanpage jest oficjalnym medium gminnym, prowadzonym przez Urząd Gminy Ciechanów, informującym o bieżących kwestiach związanych ze sprawami publicznymi Gminy.

Oznacza to więc, że Gmina prowadzi zadania z zakresu informacji i promocji m.in. za pośrednictwem tego profilu. Ponadto, ze względu na specyfikę tego typu nośników medialnych, dopuszczalna jest tam debata i komentowanie bieżących wydarzeń (o ile nie narusza to prawa). Jak wynika z orzeczenia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021 r. sygn. akt II SAB/Gd 91/20 „korzystanie z mediów społecznościowych przez organy władzy publicznej służy wspieraniu aktywności obywatelskiej, chociażby bowiem ze względu na przystępność i szybkość takiej formy dystrybucji informacji z pewnością więcej osób może skorzystać z przysługujących im praw do wypowiedzi w sprawach publicznych, niż w wypadku tradycyjnej formy – dyskusji publicznych w siedzibie organu w określonym dniu i czasie, a więc kiedy konieczne jest osobiste stawiennictwo.” Oznacza to więc, że skoro Gmina zdecydowała się na taką formę komunikacji, to jako jednostka samorządowa, której działania są jawne i transparentne, nie może ona dyskryminować adresatów zamieszczanych przez Nią treści, poprzez blokowanie kont facebook`owych.

Idąc za kolejną tezą ww. wyroku „blokowanie kont użytkowników może ograniczać debatę publiczną i stanowiącą jej element prawnie dopuszczalną krytykę, która niewątpliwie posiada walor impulsu dla organów pozwalający im na rozwój i poprawę swojej działalności oraz pozwala zwracać uwagę na obszary życia społecznego, które wymagają interwencji tego organu. Ochrona realizowanej za pośrednictwem mediów społecznościowych wolności wypowiedzi w stosunku do informacji publikowanych przez organy na swoich kontach w tych mediach służy więc interesom społeczeństwa, a informacja o zapewnianiu tej ochrony stanowi informację publiczną.” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił też, że strona samorządu na Facebooku ma status „publiczny”, czyli jest adresowana i dostępna dla nieograniczonej liczby użytkowników. Zaś ikonki kierujące do tej strony widnieją m.in. na stronie BIP urzędu. To jeszcze bardziej potwierdza, że ów profil jest oficjalnym profilem organu władzy publicznej. Zdaniem sądu, jeśli samorząd decyduje się na komunikowanie z mieszkańcami także przy użyciu profilu na Facebooku, to powinien respektować przy tym ich prawa zapisane w Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Poznański WSA dodał, że nadmierne blokowanie kont użytkowników przez samorząd może ograniczać debatę publiczną i będącą jej częścią dopuszczalną krytykę, która „niewątpliwie posiada walor impulsu dla organów pozwalający im na rozwój i poprawę swojej działalności oraz pozwala zwracać uwagę na obszary życia społecznego, które wymagają interwencji tego organu”.

Tym samym więc zablokowanie mojego konta na profilu Urzędu Gminy Ciechanów jest działalnością naruszającą prawo zarówno co do dostępu do informacji publicznych, nadawanych przez Gminę jak także moje prawo do swobodnej wypowiedzi, chociażby w formie komentarzy.

Na marginesie, wskazać należy, że wójt nie ma także prawa na cenzurowanie komentarzy, które nie są wyrazem łamania prawa. Ponadto niedopuszczalne jest, że aktualnie pełniący funkcję wójta Gminy Ciechanów Artur Frączkowski, który jest kandydatem na wójta w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024r. w sposób drastyczny nadużywa swojej aktualnej pozycji do wykorzystywania profilu służbowego Urzędu celem promowania własnej osoby, jednocześnie blokując możliwość dostępu do informacji, a także zamieszczania ewentualnych komentarzy przez potencjalnych wyborców i kontrkandydatów, co może wpływać na złamanie konstytucyjnej zasady równości wyborów.

Jak wynika za art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Wniosek więc z tego taki, że skoro wójt jest osobą odpowiedzialną za gminę (reprezentuje ją i kieruje jej sprawami), to oznacza to, że odpowiada on także za sprawy związane z gminnymi nośnikami informacji. Dlatego też, za zablokowanie mojego konta na facebook.pl odpowiada wprost wójt.

Wobec powyższego, ze względu na fakt, iż Wójt Gminy Ciechanów, odpowiada za powyższe działanie, które w świetle prawa popartego orzecznictwem są nieuzasadnione i bezprawne, niniejsza skarga jest w pełni zasadna.

Równolegle, wnoszę aby Wójt Gminy Ciechanów podjął działania naprawcze polegające na „odblokowaniu” mojego profilu na przedmiotowym fanpage i opublikowanie na nim przeprosin o następującej treści: „jako pełniący obowiązki Wójta Gminy Ciechanów, uprzejmie przepraszam Stefana Pawłowskiego za bezprawne zablokowanie Jego profilu na fanpage Urzędu Gminy Ciechanów”.

Ciechanów, dn. 13 marca 2024 r.

Stefan Pawłowski

Załącznik:

– wydruk z portalu na okoliczność zablokowania mojego profilu.

Otrzymują:

  1. Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów,
  2. Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Ciechanowie