Jest porozumienie między PKP S.A. a Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały dzisiaj (czwartek, 21 kwietnia) porozumienie z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. To doskonały przykład współpracy świata nauki z przedsiębiorcami i próba odpowiedzi naukowców na rzeczywiste potrzeby rynku.


Współpraca Spółki z uczelnią świetnie wpisuje się w aktualne działania PKP S.A., które prowadzą prace w celu budowania ekosystemu badawczo-rozwojowego, skupiającego podmioty o różnorodnych kompetencjach w wielu obszarach. Ważnym elementem tego ekosystemu są podmioty naukowe, wśród których znajdują się zarówno uczelnie wyższe, jak i duża liczba instytutów naukowych skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz i POLTRIN. Podpisane dziś porozumienie wskazuje, że współpraca badawczo-rozwojowa jest możliwa nie tylko z udziałem największych ośrodków naukowych w naszym kraju, ale pozwala wejść w kooperację również mniejszym placówkom o dużym znaczeniu regionalnym. Planowana współpraca między sygnatariuszami porozumienia zakłada wsparcie w obszarze realizacji prac badawczo-rozwojowych ze strony PUZ w Ciechanowie, ale daje również szansę na odbywanie staży przez studentów tej uczelni w PKP S.A. Staż w takiej spółce jak Polskie Koleje Państwowe to dla młodych ludzi szansa na uzyskanie pierwszych doświadczeń w bardzo interesującym i atrakcyjnym obszarze, jakim jest szeroko pojęta branża kolejowa.

– Od zawsze tam, gdzie docierała kolej, pojawiał się rozwój i choć czasy się zmieniają, żyjemy w erze cyfrowej, kolej wciąż daje impuls do rozwoju. Dziś wielkie, wielomiliardowe inwestycje, realizowane przez spółki należące do rodziny PKP, stymulują rozwój polskiego przemysłu, dają miejsca pracy. Dynamiczny rozwój kolei, bezemisyjnego środka transportu, pomaga w zielonej transformacji, jaką musimy przeprowadzić w najbliższych latach. Umowa z ciechanowską uczelnią pokazuje, że Polskie Koleje Państwowe mogą mieć też wpływ na rozwój naszej nauki. Bardzo się cieszę z umowy z uczelnią w bliskim mi Ciechanowie, w moim okręgu poselskim, bo ona pokazuje, że można współpracować na wielu płaszczyznach, z wieloma podmiotami, w całej Polsce. Że takie uczelnie jak ciechanowska Państwowa Uczelnia Zawodowa mogą być partnerem dla tak ogromnej firmy jak PKP S.A. Że Polska może rozwijać się w sposób zrównoważony zarówno w wielkich ośrodkach, jak i tych mniejszych z Polski lokalnej – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Współpraca ta może przybrać realny wymiar już w najbliższych latach, dzięki możliwości dołączenia tej uczelni do grona podmiotów współpracujących z PKP S.A. w celu przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach kolejowego partnerstwa o nazwie Europe’s Rail JU, utworzonego w perspektywie finansowej Horyzont Europa. PKP S.A., działające w tym partnerstwie w roli członka fundatora, stwarzają możliwość włączania polskich podmiotów, w tym podmiotów ze świata nauki, do prac w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych mających na celu unowocześnienie i ciągły rozwój sektora kolejowego.

– PKP S.A. planują kontynuację działań w obszarze badań i rozwoju, które zostały przez Spółkę zapoczątkowane już kilka lat temu. Jest to jeden z kluczowych elementów naszej Strategii na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 r. W celu zwiększenia siły naszego oddziaływania na kierunki rozwoju sektora kolejowego w Europie po swojej stronie staramy się wytworzyć narzędzia służące wsparciu tego obszaru poprzez wzmocnienie kompetencji i wiedzy merytorycznej służb wewnętrznych realizujących zakładane cele. Utworzony ekosystem badawczo-rozwojowy jest niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala komórce organizacyjnej w PKP S.A. odpowiedzialnej za badania, rozwój i cyfryzację koordynować duże i przekrojowe projekty badawczo-rozwojowe. Dzięki podpisanemu porozumieniu PUZ w Ciechanowie może stać się elementem tego mechanizmu i uzyskać możliwość wsparcia rozwoju sektora kolejowego zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – stwierdził dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki, odpowiedzialny m.in. za obszar badawczo-rozwojowy w Spółce.

– Od pewnego czasu Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie stara się pozyskiwać partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego do współpracy w zakresie badawczo-rozwojowym. Podpisanie porozumienia o współpracy z PKP S.A. pozwoli na rozwój potencjału naukowego Uczelni i tym samym wnoszenie nowatorskich rozwiązań do gospodarki. Należy podkreślić, iż ważnym argumentem przemawiającym za podjęciem współpracy jest planowana przez Uczelnię budowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT). Jest to inicjatywa, której wdrażanie rozpoczęło się już od 2020 roku. Misją CIiTT będzie wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Jako uczelnia chcemy być jeszcze bliżej przedsiębiorców. Chcemy wsłuchiwać się w potrzeby rynku, wzmacniać potencjał akademicki oraz gospodarczy Ciechanowa oraz północnego Mazowsza. Stąd też liczymy w ramach nawiązania współpracy z PKP S. A. na wsparcie w zakresie sfinalizowania naszego przedsięwzięcia. Wpłynie to również na rozwój naszych studentów i nabycie przez nich umiejętności cenionych na rynku pracy – powiedział dr inż. Grzegorz Koc, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.

W obszarze badawczo-rozwojowym PKP S.A. wskazują na możliwość współpracy z PUZ głównie w zakresie badań dotyczących materiałów wykorzystywanych w budownictwie, które umożliwiają redukcję emisji zanieczyszczeń zarówno w procesie wytwórczym, jak i w trakcie eksploatacji budynków. Ponadto niezwykle cenna może okazać się możliwość wykorzystania w procesie badawczo-rozwojowym laboratoriów specjalistycznych PUZ, w szczególności do badań w zakresie wytrzymałości materiałów i inżynierii powierzchni, efektywności systemów zasilania energetycznego lub laboratorium dedykowanego badaniu efektywności odnawialnych źródeł energii.

W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział także poseł Anna Cicholska (PiS) oraz przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz. – Od lat wspieram tą uczelnię, która w niczym nie odbiega od uczelni w dużym mieście – powiedziała nam poseł Cicholska. – Na tym terenie jest bardzo zdolna młodzież, nie wszystkich stać na to by pobierać edukację w dużych ośrodkach. Gratuluję panu rektorowi nawiązania współpracy ze spółką skarbu państwa, PKP cieszę się, że młodzież będzie korzystać z tego programu. – Cieszę się, że do grona przedsiębiorców dołącza olbrzymią spółka – powiedział nam Mirosław Koźlakiewicz. – Po raz pierwszy jest podpisywana umowa z przedsiębiorstwem państwowym i to gigantem.

red/PKP

Fot. Maciej Zagroba