Mama 4 plus – emerytura za wychowanie co najmniej czwórki dzieci

Mamy, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci i tym samym nie wypracowały choćby minimalnej emerytury, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Jest nim  rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „Mama 4 plus”. Na Mazowszu pobiera to świadczenie ponad 5 tysięcy osób.

– Program „Mama 4 plus” funkcjonuje już od ponad 3 lat. Adresowany jest dla kobiet po
60 roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci. Po spełnieniu określonych warunków o świadczenie mogą również ubiegać się mężczyźni- informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS w województwie mazowieckim.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane „Mama 4 plus” trzeba spełnić kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega – dodaje rzecznik.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS lub w KRUS.
Jeśli wniosek składamy w ZUS (formularz ERSU), to do niego należy dołączyć
w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu
w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 800 zł, to zostanie ono uzupełnione o 538,44 zł, tj. do 1338,44 zł. 

W województwie mazowieckim świadczenie Mama 4 plus  otrzymuje ponad
5 tys. osób, w tym ponad 1,5 tys. osób otrzymuje pełną wysokość świadczenia, a ponad 3,4 tys. osób otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest również wypłacane mężczyznom. Na Mazowszu pobierających jest trzech.

O czym należy zawiadomić ZUS, jeśli pobiera się Mama 4 plus:

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS
o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.