Marek Zalewski odwołany, Teresa Kaczorowska powołana

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego odwołał dzisiaj Marka Zalewskiego ze stanowiska wicedyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Od jutra jego miejsce zajmie Teresa Kaczorowska – poinformowała nas dziś po południu rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak.

Rzeczniczka starosty przekazała nam następujący komunikat: – “Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 4 października br. odwołała Pana Marka Zalewskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  w Ciechanowie ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przyczyną odwołania była negatywna ocena wykonywania przez Pana Marka Zalewskiego obowiązków zastępcy dyrektora.

Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości natury formalno-prawnej w funkcjonowaniu PCKiSz. Były to uchybienia, które można było i należało naprawić dla dobra jednostki i w interesie odbiorców kultury w powiecie. Pan Marek Zalewski pomimo starań ze strony organizatora, nie podejmował działań naprawczych. Potwierdziła to rekontrola. Jej wyniki wykazały brak woli Pana Marka Zalewskiego poprawienia jakości pracy jednostki.

Z tych powodów Zarząd Powiatu utracił zaufanie do Pana Marka Zalewskiego jako zastępcy dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej i podjął decyzję o zakończeniu współpracy w tym zakresie”.

Teresa Kaczorowska od 5 października będzie także pełnić obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Jest doktorem nauk humanistycznych, znaną nie tylko w Ciechanowie poetką, pisarką, dziennikarką i działaczką społeczną.

msz