ZGŁOŚ SIĘ NA ŁAWNIKA

W związku z kończącą się 31 grudnia kadencją ławników sądów powszechnych, Rada Miasta Ciechanów wybierze na następną czteroletnią kadencję 9 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku (w tym 1 ławnik w Wydziale Pracy) oraz 19 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie (w tym 16 ławników w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne, zawodowe, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Ławnikiem może zostać osoba między 30 a 70 rokiem życia, o nieskazitelnym charakterze, która posiada polskie obywatelstwo, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, posiada co najmniej wykształcenie średnie, jej stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków. Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołączyć należy stosowne dokumenty – informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie została mu ona ograniczona ani zawieszona, dołączyć należy zaświadczenie lekarskie oraz dwa zdjęcia (takie jak do dowodu osobistego).

Stowarzyszenie, organizacja społeczna lub zawodowa zgłaszająca kandydata na ławnika powinna do karty zgłoszenia dołączyć aktualny odpis z KRS lub odpis bądź zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Grupa obywateli powinna dołączyć listę z imionami, nazwiskami, adresami, numerami PESEL i podpisami wszystkich pięćdziesięciu osób.

Kandydatury zaopiniuje zespół powołany przez Radę Miasta. Rada Miasta będzie zasięgać informacji o kandydatach, wyboru ławników dokona w głosowaniu tajnym, które zostanie przeprowadzone do 30 października.

Karty zgłoszenia i stosowne formularze można pobrać ze stron internetowych Urzędu Miasta Ciechanów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Do pobrania są także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kierownik Biura Rady Miasta będzie wydawał karty zgłoszeń, przyjmował zgłoszenia i udzielał szczegółowych informacji (pl. Jana Pawła II 6, pok. 120, 116 w godz. 8.00-16.00, tel. 23 674 92 30).

Rzecznik UM Ciechanów Renata Jeziółkowska