Zostań kontrterrorystą! Ruszył nabór kandydatów

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych w 2023 roku.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku: 5 maja, 3 lipca, 23 sierpnia, 27 października, 28 grudnia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
    o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych powinny złożyć osobiście: w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11. Listopada 37/59 (parter), w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie ul. 11. Pułku Ułanów Legionowych 25.

Wymagane dokumenty: pisemne podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o przyjęcie do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu
w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych, wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A i B), kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów .

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu, testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego w tym testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji, sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji, postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy o Policji, przeprowadzenie etapów: test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji – następuje z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej. Zakres, sposób przeprowadzania oraz oceny wyników testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej ubiegających się o przyjęcie do służby do komórki właściwej w sprawach bojowych ujęto w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru: dowód osobisty. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa miejscu i w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze stron internetowych www.policja.pl., http://mazowiecka.policja.gov.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl).

mł. asp. Magda Zarembska/KPP w Ciechanowie