„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

-Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Termin składania wniosków przez przedstawicieli gmin i powiatów do Wojewody Mazowieckiego upływa 22 października br. – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług asystenta dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Program ma na celu m.in.: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2019-2020?fbclid=IwAR0w6XlQLR1yAgCtH82do0hbAKDSZsjfOvY4B7f3xASzu_BEg9cUbSCHivE„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020