Będą Dni Eucharystyczne w Diecezji Płockiej

-” Ich celem będzie takie praktykowanie wspólnej modlitwy całego ludu Bożego diecezji, aby przez cały rok, w różnych kościołach i kaplicach, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, który jest najpiękniejszym i prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludu” – napisał w zarządzeniu Biskup Płocki Piotr Libera.

W parafiach powiatu ciechanowskiego odbywać się będą następująco: luty, marzec, kwiecień: parafia pw. św. Józefa w Ciechanowie, maj: parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie , parafia w Lekowie, czerwiec: parafia pw. Błogosławionych Biskupów Płockich Męczenników w Ciechanowie, parafia w Łysakowie, lipiec: parafia w Ciemniewku, sierpień: parafie w: Glinojecku, Opinogórze, Grudusku, Łopacinie, Zeńboku, Sońsku, Gąsocinie, wrzesień: parafia pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, pw. św. Tekli w Ciechanowie, pw. św. Józefa w Ciechanowie, kaplica w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, październik: parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, parafia w Kraszewie, grudzień: parafie w Koziczynku i w Pałukach.

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO O DNIACH EUCHARYSTYCZNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W nawiązaniu do dziedzictwa przeszłości, a zwłaszcza tradycji nabożeństwa czterdziestogodzinnego, zaprowadzonego w diecezji płockiej w 1779 r. przez biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego, odnowionego następnie w 1909 r. przez bł. biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, dla większego dobra duchowego wiernych, wziąwszy pod uwagę obecne uwarunkowania i możliwości duszpasterskie diecezji płockiej oraz wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród księży proboszczów, po konsultacji wśród kapłanów i wiernych świeckich, zarządzam, by od dn. 1 lutego 2022 r. w diecezji płockiej były organizowane w sposób ciągły dni eucharystyczne. Są one także odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, by na drodze Procesu Synodalnego poprzez adorację wsłuchać się w głos Pana, który został z nami pod postacią chleba.

Ich celem będzie takie praktykowanie wspólnej modlitwy całego ludu Bożego diecezji, aby przez cały rok, w różnych kościołach i kaplicach, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, który jest najpiękniejszym i prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludu. Wskazania praktyczne, dotyczące przebiegu i organizacji dni eucharystycznych, zawarte są w załączonych do dekretu wytycznych (Załącznik nr 1). Wszystkie miejsca adoracji będą co roku umieszczane w Kalendarzu liturgicznym diecezji płockiej pod poszczególnymi dniami roku liturgicznego, zgodnie z załączonym do niniejszego dekretu harmonogramem (Załącznik nr 2).

Niech wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, patrona diecezji płockiej, który ogromną czcią otaczał Najświętszy Sakrament i przyjmował go z wiarą z rąk anioła, przyczyni się do odnowy życia eucharystycznego. 

Płock, dnia 6 stycznia 2022 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego

Piotr Libera Biskup Płocki                        

Ks. Piotr Grzywaczewski  Kanclerz

Załącznik nr 1

Wytyczne Biskupa Płockiego do dekretu o dniach eucharystycznych w diecezji płockiej z dn. 6 stycznia 2022 r.

 1. Wprowadzenie
 2. „Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii”[1]. Adoracja eucharystyczna jest jedną z najpiękniejszych możliwości rozwijania przyjaźni z Panem i braterstwa międzyludzkiego. Papież Benedykt XVI uczył: „Przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatki piękna liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej”[2]. Adoracja jest polecana i wskazywana przez Kościół, a zainteresowanie nią wśród wiernych w naszych czasach budzi wiele nadziei na nowe sposoby rozwijania wiary i innych cnót moralnych w życiu chrześcijan. Jak bowiem pisał św. Alfons Maria de’ Liguori: „Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas”[3].
 3. Normy prawa kanonicznego i przepisy liturgiczne wyraźnie zalecają, aby w kościołach, w których jest stale przechowywany Najświętszy Sakrament, praktykować adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę lub w pierwszy czwartek miesiąca, ale również wskazuje się, by co roku odbywało się uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu trwające dłuższy czas, choćby z przerwami, aby wspólnota wiernych mogła głębiej rozważyć i adorować tajemnicę Eucharystii. Takie wystawienie wymaga zgody ordynariusza miejsca[4]. Dni eucharystyczne będą zatem okazją do praktyki takiego uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu.
 1. Dziedzictwo przeszłości dla przyszłości
 2. Nabożeństwo czterdziestogodzinne powstało we Włoszech w I połowie XVI w. jako forma dłuższej, czterdziestogodzinnej adoracji Eucharystii kilka razy w roku; potem w Mediolanie rozpoczęto praktykę nieustannego nabożeństwa – po zakończeniu w jednym kościele rozpoczynało się ono w kolejnym. Papież Urban VIII w 1624 r. polecił odprawianie tego nabożeństwa na całym świecie[5]. Jednym z pierwszych biskupów, propagujących całoroczną adorację w tej formie nabożeństwa, był pasterz rozległej diecezji płockiej Michał Jerzy Poniatowski, który w 1779 r. wprowadził Nabożeństwo Czterdziestogodzinne w Kościołach Dyecezyi Płockiej przez Rok cały nieprzerwane[6], ponieważ – jak pisał w zarządzeniu – „Przenajświętszy Ciała i Krwi Sakrament, tą czcią, która się Bogu dla Jego niestworzoney i nieograniczoney doskonałości należy, albo że jak pospolicie Teologowie nazywają, cultu latriae adorować powinniśmy; jest to jedna z prawd i nayistotnieyszych Wiary naszej artykułów”[7].
 3. Nabożeństwo to zostało odnowione w 1909 r. przez biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który uzyskawszy ze Świętej Kongregacji Obrzędów stosowne pisma, zaprowadził nowy rozkład kościołów diecezji płockiej, w których się ono odbywało. Był to ważny krok w odnowie eucharystycznej w diecezji płockiej[8]. Ten Błogosławiony Pasterz troszczył się o zewnętrzne piękno nabożeństw eucharystycznych, a także o właściwe kształtowanie sumień wiernych Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej podczas adoracji, kazań i innych form kultu Eucharystii[9].
 4. Odnowienie dni eucharystycznych będzie widzialnym znakiem i kontynuacją Procesu Synodalnego, rozpoczętego w diecezji płockiej dn. 7 listopada 2021 r. Celem tych dni jest codzienna, ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu w całej diecezji, podczas której wierni wraz z duszpasterzami będą zanosili modlitwy za małżeństwa, rodziny i związki nieregularne, za dzieci i młodzież, za seniorów i chorych, o nowe i święte powołania do służby Bożej w diecezji, zakonach i na misjach, a także o świętość i prawość życia kapłanów i biskupów, by we wszystkich, dzięki adoracji Chleba Aniołów, odnawiało się życie moralne i religijne diecezji. Będzie to także okazja do słuchania, co Pan ukryty w chlebie chce powiedzieć Kościołowi Płockiemu, który wszedł na drogę synodalności. Już św. Augustyn napisał: „Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; […] grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”[10].
 5. Dni eucharystyczne wyznaczone zostały z zachowaniem większości terminów w tych miejscach, w których dotychczas tradycyjnie w ciągu roku odbywały się adoracje lub nabożeństwa czterdziestogodzinne. Dla większości parafii przypisano nowe dni w ciągu roku, łącząc je – jeśli było to możliwe – z uroczystościami patrona parafii lub tytułu kościoła parafialnego. Polecam, by w miesiącach styczniu, lutym i marcu dni eucharystyczne były przeżywane we wspólnotach zakonnych na terenie diecezji, ponieważ w parafiach jest to czas intensywnej pracy kapłanów w czasie wizyty duszpasterskiej i rekolekcji wielkopostnych. Ponadto ze względu na warunki atmosferyczne trudniej byłoby takie nabożeństwo zaprowadzić w kościołach parafialnych. Biorąc także po uwagę szczególny charakter miejsca objawień Jezusa Miłosiernego, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku dni eucharystyczne będą odbywały się każdego 22. dnia miesiąca.
 6. W każdej z parafii diecezji płockiej dzień eucharystyczny wypadnie jeden raz w ciągu roku. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych możliwa jest zamiana terminu adoracji w ramach dekanatu, zawsze za wiedzą i zgodą księdza dziekana.
 1. Porządek dnia eucharystycznego w parafii
 2. Dzień eucharystyczny powinien rozpocząć się w parafii wyznaczonej w załączonym harmonogramie wskazanego dnia o godz. 7.00 Mszą św., podczas której powinno się także konsekrować hostię do wystawienia.
 3. Podczas wystawienia modlitwy, śpiewy i czytania należy tak ułożyć, by adorujący wierni skupiali swoją uwagę na Chrystusie Panu. Dobrze jest zachować dłuższe święte milczenie[11]. Przed Najświętszym Sakramentem można odprawić jakąś część Liturgii Godzin, zwłaszcza Jutrznię, Nieszpory i Godzinę Czytań[12].
 4. W organizację i przebieg dnia eucharystycznego należy zaangażować szczególnie dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. wraz z ich rodzicami.
 5. W programie należy uwzględnić dłuższe chwile adoracji w ciszy, zwłaszcza wówczas, gdy zostanie ona podjęta w nocy. Przed dniem eucharystycznym warto wyjaśnić wiernym, na czym polega ta forma modlitwy.
 6. Porządek nabożeństw powinien być następujący (należy uwzględnić warunki parafialne i dostosować do nich proponowany porządek):

Dzień eucharystyczny z adoracją nocną

7.00     Msza św. z homilią. Po liturgii wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie adoracji.

8.30     Jutrznia w intencji Kościoła i duchowieństwa.

9.00     Śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

9.30     Adoracja w ciszy.

12.00   Śpiewany Anioł Pański. Siedem psalmów pokutnych.

12.30   Adoracja w ciszy.

15.00   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Śpiew Suplikacji.

15.30   Adoracja w ciszy.

16.00   Różaniec w intencji dzieci i młodzieży. Akt ofiarowania Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

17.00   Śpiewane Nieszpory o Najświętszym Sakramencie, szczególnie w intencji chorych i seniorów. Stosownie do okoliczności może odbyć się procesja eucharystyczna wokół świątyni. Schowanie Najświętszego Sakramentu (bez błogosławieństwa).

18.00   Msza św. wotywna o Najświętszym Sakramencie z homilią.

19.00   Wystawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu. Nabożeństwo adoracyjne w intencji małżeństw, rodzin, osób rozwiedzionych, związków nieregularnych. Śpiew aktów uwielbienia.

19.30   Adoracja wspólnot i stowarzyszeń parafialnych.

21.00   Czytanie wybranych fragmentów Pisma świętego.

21.30   Adoracja nocna – osoby indywidualne i grupy parafialne. Sprawowanie sakramentu pokuty.

6.30     Śpiew hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zakończenie adoracji.

Dzień eucharystyczny bez adoracji nocnej

7.00     Msza św. z homilią. Po liturgii wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie adoracji.

8.30     Jutrznia w intencji Kościoła i duchowieństwa.

9.00     Śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

9.30     Adoracja w ciszy / adoracja grup parafialnych.

12.00   Śpiewany Anioł Pański. Siedem psalmów pokutnych.

12.30   Adoracja w ciszy / adoracja grup parafialnych.

15.00   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Śpiew Suplikacji.

16.00   Różaniec w intencji dzieci i młodzieży. Akt ofiarowania Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Sprawowanie sakramentu pokuty.

17.00   Śpiewane Nieszpory o Najświętszym Sakramencie, szczególnie w intencji chorych i seniorów. Stosownie do okoliczności może odbyć się procesja eucharystyczna wokół świątyni. Schowanie Najświętszego Sakramentu (bez błogosławieństwa).

18.00   Msza św. wotywna o Najświętszym Sakramencie z homilią. Stosownie do okoliczności może odbyć się procesja eucharystyczna wokół świątyni.

19.00   Wystawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu. Nabożeństwo adoracyjne w intencji małżeństw, rodzin, osób rozwiedzionych, związków nieregularnych. Śpiew aktów uwielbienia.

19.30   Adoracja wspólnot i stowarzyszeń parafialnych.

21.30   Śpiew hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zakończenie adoracji. Apel Jasnogórski.

 1. Troska o chorych
 2. W miarę możliwości w ciągu dnia eucharystycznego lub około tego dnia należy zatroszczyć się o zaniesienie Komunii św. do chorych w parafii.
 3. Warto także włączyć w organizację dnia eucharystycznego tych chorych, którzy chcieliby i mogli zaangażować się w prowadzenie modlitw, czuwanie lub inne formy pobożności.
 • Tematy homilii i nabożeństw
 • W czasie poprzedzającym dzień eucharystyczny, jak również podczas samego dnia, w przepowiadaniu należy podejmować następujące tematy:
 • prawdziwa obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie;
 • formy kultu Najświętszego Sakramentu;
 • przygotowanie do Mszy św. i dziękczynienie po niej;
 • niegodne przyjmowanie Najświętszego Sakramentu;
 • korzyści duchowe wynikające z nawiedzenia Najświętszego Sakramentu;
 • obowiązek katolików – przyjmowanie Wiatyku;
 • częsta Komunia św. jako pomoc w życiu duchowym;
 • historia Eucharystii w Kościele katolickim;
 • obrzędy Mszy św. w ogólności;
 • liturgia słowa we Mszy św.;
 • liturgia eucharystyczna w czasie Mszy św.;
 • rola śpiewów i ciszy w liturgii;
 • znaczenie i sens uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
 • znaczenie i istota procesji eucharystycznych;
 • związek sakramentu pokuty i pojednania z sakramentem Eucharystii;
 • wartość pierwszej Komunii św.;
 • znaczenie społeczne sakramentu Eucharystii;
 • dokumenty Kościoła katolickiego, zwłaszcza ostatnich papieży, na temat Eucharystii.
 • Wskazania praktyczne
 • Sposób i formy adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie dnia eucharystycznego w parafii winny być zgodne z dokumentami Kościoła, zwłaszcza z księgą Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich[13]. Warto zadbać o zewnętrzne uroczyste przygotowanie adoracji, aby był to znak radości i święta w parafii, podczas którego Pan pod postacią chleba chce spotykać się ze swoimi uczniami.
 • W miarę możliwości należy zadbać i z pomocą wiernych zorganizować adorację Najświętszego Sakramentu również w nocy.
 • Wszystkie miejsca adoracji będą co roku umieszczane w Kalendarzu liturgicznym diecezji płockiej pod poszczególnymi dniami roku liturgicznego, zgodnie z umieszczonym w niniejszym dekrecie kalendarium.
 • W czasie dni eucharystycznych należy stosować wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, z użyciem tronu lub według zwyczaju w parafii. Na ołtarzu lub miejscu nad tabernakulum, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament, nie należy umieszczać niczego innego, np. dodatkowych relikwii, figur czy obrazów. Nie wolno również wystawiać do adoracji Krwi Pańskiej.
 • Jeśli dzień eucharystyczny wypadnie w czasie Świętego Triduum Paschalnego, pierwszeństwo mają obchody Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.
 • Niniejszym wydaję zgodę, aby we wszystkie dni roku, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia, można było w czasie dnia eucharystycznego w parafii odprawić jedną Mszę św. wotywną o Najświętszym Sakramencie.
 • Jeśli możliwe, ołtarz, na którym odbywać się będzie wystawienie, powinno się przystroić kwiatami (z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu) oraz umieścić na nim sześć świec.
 • O porządku dnia eucharystycznego należy poinformować wiernych w niedzielę poprzedzającą, zapraszając ich do włączenia się – w miarę możliwości – także w adorację w nocy.
 • W czasie adoracji kapłani powinni umożliwić wiernym korzystanie z sakramentu pokuty.
 • Należy pamiętać, że podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nie wolno odprawiać Mszy świętej w tej samej nawie kościoła lub kaplicy[14]. Na czas sprawowania Mszy św. (ślub, pogrzeb) adorację należy przerwać, chyba że odprawia się ją w kaplicy oddzielonej od nawy wystawienia i przynajmniej niektórzy wierni zostają na adoracji[15].
 • Do udzielania błogosławieństwa na zakończenie adoracji kapłan lub diakon powinien być ubrany w albę (lub komżę) i stułę, a także kapę i welon koloru białego. W czasie błogosławieństwa czyni się tylko jeden znak krzyża. Należy zatroszczyć się również o używanie kadzidła.
 • Warto pomyśleć o współpracy między duchownymi z okolicznych parafii w ramach dnia eucharystycznego w kwestii sprawowania sakramentów św., zwłaszcza pokuty i pojednania oraz głoszenia kazań.
 • Dni eucharystyczne niech będą dobrą okazją do zwrócenia większej uwagi na stan paramentów, służących do sprawowania Mszy św., tabernakulum, w którym przechowywana jest Eucharystia i lampki wiecznej, umieszczonej przed tabernakulum.
 • Organizacja dnia eucharystycznego powinna być wspólnym dziełem duchownych i świeckich, stąd ważne jest właściwe jego przygotowanie np. w gremium Parafialnej Rady Duszpasterskiej, włączając w to szczególnie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Niech będzie to dzień ożywienia duszpasterskiego liturgicznej służby ołtarza, chórów i scholi parafialnych, a także pogłębienia istoty posługi różnych osób przy ołtarzu. To także właściwy czas na prowadzenie w parafiach katechezy mistagogicznej i liturgicznej, zgłębianie treści ksiąg liturgicznych, a przede wszystkim budowanie pobożności eucharystycznej, która na początku trzeciego tysiąclecia jest jednym z ważnym znaków czasu i znaków nadziei na przyszłość Kościoła, który z mandatu Chrystusa jest stróżem Eucharystii. Niech będzie to także czas uczenia się piękna sprawowania liturgii i wykorzenienia nadużyć i błędów w jej celebrowaniu.
 • Ważna jest promocja i informacja o dniu eucharystycznym na stronie internetowej parafii, w ogłoszeniach, w czasie wizyty duszpasterskiej, aby jak najwięcej osób mogło włączyć się w ten dzień modlitwy. Warto także skorzystać z materiałów, opracowanych przez bł. Carlo Acutisa, zamieszczonych w języku polskim na stronie internetowej: www.miracolieucaristici.org.
 • Wydział ds. Rodzin przygotuje pomoce duszpasterskie do sprawowania dnia eucharystycznego w parafiach i innych wskazanych wspólnotach.
 • Odpusty
 • Należy uświadamiać i przypominać wiernym o możliwościach uzyskania odpustów, związanych z różnymi formami adoracji Najświętszego Sakramentu, o których mówi Enchiridion indulgentiarum, normae et concessiones, wydany dn. 16 lipca 1999 r. przez Penitencjarię Apostolską[16].
 • Dziełami obdarzonymi odpustem zupełnym jeden raz w ciągu dnia, do których praktyki należy zachęcać wiernych w czasie dni eucharystycznych, są m.in.:
 • adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny,
 • pobożne odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu modlitwy przez obrazem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu,
 • odmówienie w sposób ciągły całej jednej części różańca świętego (pięciu tajemnic) wspólnie z kimś w dowolnym miejscu, lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub kaplicy,
 • pobożne czytanie Pisma świętego przez pół godziny,
 • odprawienie Drogi krzyżowej przed stacjami zatwierdzonymi przez kościół,
 • nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu (patrona) i pobożne odmówienie w nim Ojcze nasz i Wierzę, także w dniu, na który przenosi się samo święto lub przynajmniej jego zewnętrzną uroczystość,
 • pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w uroczystość świętego Założyciela i odmówienie w nim Ojcze nasz i Wierzę,
 • pobożny udział w procesji eucharystycznej,
 • pobożne uczestniczenie w nabożeństwie Gorzkich żali jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu,
 • pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem wystawionym lub przechowywanym w tabernakulum.
 • Odpusty cząstkowe wiele razy w ciągu dnia można uzyskać zasadniczo za każdą czynność pobożną wykonaną na zewnątrz, w myślach lub w mowie. Tymi czynnościami mogą być np. przeżegnanie wodą święconą, nawiedzenie kościoła, wypowiedzenie aktu strzelistego.

Załącznik nr 2

Harmonogram dni eucharystycznych w diecezji płockiej

Styczeń

1          Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a, kaplica sióstr benedyktynek

2          Przasnysz, ul. J. Piłsudskiego 48, kaplica sióstr klarysek kapucynek

3          Stara Biała, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

4          Płock, pl. Stary Rynek 14/18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

5          Rogozino, kaplica sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa

6          Mława, ul. H. Sienkiewicza 34, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny

7          Mława, ul. Stary Rynek 18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny

8          Ciechanów, ul. ks. P. Ściegiennego 11a, kaplica sióstr pasjonistek

9          Gostynin, ul. Jana Pawła II 15, kaplica sióstr pasjonistek

10        Płock, ul. H. Sienkiewicza 24, dom macierzysty, kaplica sióstr pasjonistek

11        Pułtusk, ul. Kotlarska 13, kaplica sióstr pasjonistek

12        Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, kaplica sióstr pasjonistek

13        Staroźreby, ul. Kościelna 34a, kaplica sióstr pasjonistek

14        Płock, kaplica w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa

15        Rypin, ul. Jana Pawła II 13, kaplica sióstr pasterek od Opatrzności Bożej

16        Czerwińsk, ul. Piotra Dunina 9, kaplica sióstr służek

17        Płock, ul. Graniczna 32, kaplica sióstr służek

18        Płock, ul. Kościuszki 14, dom prowincjalny, kaplica sióstr służek

19        Pułtusk, ul. Kościuszki 17/10, kaplica sióstr służek

20        Rokicie, kaplica sióstr służek

21        Skępe, ul. Klasztorna 52, kaplica sióstr służek

22        Płock, pl. Stary Rynek 14/18, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Płock, kaplica w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym Studnia

24        Żuromin, ul. Szpitalna 16, kaplica sióstr służek

25        Obryte, kaplica sióstr szarytek

26        Przasnysz, ul. Świerczewo 9, kaplica sióstr szarytek

27        Zakroczym, ul. Parowa Okólna 29, kaplica sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

28        Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych

29        Przasnysz, ul. 3 Maja 34, kaplica w klasztorze ojców pasjonistów

30        Czerwińsk, ul. Klasztorna 23, kaplica w domu księży salezjanów

31        Płock, al. Jachowicza 4, kaplica w domu księży salezjanów

Luty

1          Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a, kaplica sióstr benedyktynek

2          Przasnysz, ul. J. Piłsudskiego 48, kaplica sióstr klarysek kapucynek

3          Stara Biała, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

4          Płock, pl. Stary Rynek 14/18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

5          Rogozino, kaplica sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa

6          Mława, ul. H. Sienkiewicza 34, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny

7          Mława, ul. Stary Rynek 18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny

8          Ciechanów, ul. ks. P. Ściegiennego 11a, kaplica sióstr pasjonistek

9          Gostynin, ul. Jana Pawła II 15, kaplica sióstr pasjonistek

10        Płock, ul. H. Sienkiewicza 24, dom macierzysty, kaplica sióstr pasjonistek

11        Pułtusk, ul. Kotlarska 13, kaplica sióstr pasjonistek

12        Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, kaplica sióstr pasjonistek

13        Staroźreby, ul. Kościelna 34a, kaplica sióstr pasjonistek

14        Płock, kaplica w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa

15        Rypin, ul. Jana Pawła II 13, kaplica sióstr pasterek od Opatrzności Bożej

16        Czerwińsk, ul. Piotra Dunina 9, kaplica sióstr służek

17        Płock, ul. Graniczna 32, kaplica sióstr służek

18        Płock, ul. Kościuszki 14, dom prowincjalny, kaplica sióstr służek

19        Pułtusk, ul. Kościuszki 17/10, kaplica sióstr służek

20        Rokicie, kaplica sióstr służek

21        Skępe, ul. Klasztorna 52, kaplica sióstr służek

22        Płock, pl. Stary Rynek 14/18, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Przasnysz, kościół klasztorny pw. św. Klary i św. Józefa

24        Żuromin, ul. Szpitalna 16, kaplica sióstr służek

25        Obryte, kaplica sióstr szarytek

26        Przasnysz, ul. Świerczewo 9, kaplica sióstr szarytek

27        Zakroczym, ul. Parowa Okólna 29, kaplica sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

28        Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych

(29)      Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych

Marzec

1          Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a, kaplica sióstr benedyktynek

2          Przasnysz, ul. J. Piłsudskiego 48, kaplica sióstr klarysek kapucynek

3          Stara Biała, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

4          Płock, pl. Stary Rynek 14/18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

5          Rogozino, kaplica sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa

6          Mława, ul. H. Sienkiewicza 34, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny

7          Mława, ul. Stary Rynek 18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny

8          Ciechanów, ul. ks. P. Ściegiennego 11a, kaplica sióstr pasjonistek

9          Gostynin, ul. Jana Pawła II 15, kaplica sióstr pasjonistek

10        Płock, ul. H. Sienkiewicza 24, dom macierzysty, kaplica sióstr pasjonistek

11        Pułtusk, ul. Kotlarska 13, kaplica sióstr pasjonistek

12        Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, kaplica sióstr pasjonistek

13        Staroźreby, ul. Kościelna 34a, kaplica sióstr pasjonistek

14        Płock, kaplica w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa

15        Rypin, ul. Jana Pawła II 13, kaplica sióstr pasterek od Opatrzności Bożej

16        Czerwińsk, ul. Piotra Dunina 9, kaplica sióstr służek

17        Płock, ul. Graniczna 32, kaplica sióstr służek

18        Sarnowo, parafia pw. św. Józefa

19        Pułtusk, parafia pw. św. Józefa

20        Syberia, parafia pw. św. Józefa

21        Płock, ul. Kościuszki 14, dom prowincjalny, kaplica sióstr służek

22        Płock, pl. Stary Rynek 14/18, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Pułtusk, ul. Kościuszki 17/10, kaplica sióstr służek

24        Rokicie, kaplica sióstr służek

25        Skępe, ul. Klasztorna 52, kaplica sióstr służek

26        Żuromin, ul. Lenartowicza 26/28, kaplica sióstr służek

27        Żuromin, ul. Szpitalna 16, kaplica sióstr służek

28        Obryte, kaplica sióstr szarytek

29        Przasnysz, ul. Świerczewo 9, kaplica sióstr szarytek

30        Zakroczym, ul. Parowa Okólna 29, kaplica sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

31        Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych

Kwiecień

1          Płock, kolegiata św. Bartłomieja

2          Obryte, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

3          Wrona, parafia pw. św. Stanisława BM

4          Świedziebnia, parafia pw. św. Bartłomieja

5          Mała Wieś, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

6          Rogowo, parafia pw. św. Bartłomieja

7          Radzikowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

8          Bieżuń, parafia pw. św. Stanisława BM

9          Dłutowo, parafia pw. św. Wawrzyńca

10        Niechłonin, parafia pw. Wszystkich Świętych

11        Korzeń, parafia pw. św. Walentego  

12        Unierzyż, parafia pw. św. Walentego

13        Dąbrowa, parafia pw. św. Stanisława BM

14        Płock, Wyższe Seminarium Duchowne, kaplica pw. Dobrego Pasterza

15        Ligowo, parafia pw. św. Mateusza Apostoła

16        Płock, kaplica w Hospicjum Stacjonarnym Caritas Diecezji Płockiej

17        Płock, Szkoły Katolickie, kaplica pw. św. Stanisława Kostki

18        Stupsk, parafia pw. św. Wojciecha

19        Żałe, parafia pw. św. Anny

20        Gójsk, parafia pw. św. Mikołaja

21        Radomin, parafia pw. św. Mikołaja

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Nasielsk, parafia pw. św. Wojciecha

24        Solec, parafia pw. św. Wojciecha

25        Goleszyn, parafia pw. św. Mateusza Apostoła

26        Płock, parafia pw. św. Wojciecha

27        Jeżewo, parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

28        Płock-Imielnica, parafia pw. św. Jakuba

29        Góra, parafia pw. św. Jakuba Apostoła

30        Dulsk, parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Maj

1          Płock, parafia pw. św. Józefa

2          Królewo, parafia pw. św. Zygmunta

3          Chamsk, parafia pw. św. Floriana                            

4          Krysk, parafia pw. św. Floriana

5          Daniszewo, parafia pw. Przemienienia Pańskiego

6          Wieczfnia Kościelna, parafia pw. św. Stanisława BM

7          Święte Miejsce, parafia pw. św. Stanisława BM

8          Lekowo, parafia pw. św. Stanisława BM

9          Ciachcin, parafia pw. św. Stanisława BM

10        Strzygi, parafia pw. św. Stanisława BM

11        Lipowiec Kościelny, parafia pw. św. Mikołaja

12        Płock, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

13        Ciechanów, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej

14        Łętowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

15        Pawłowo, parafia pw. św. Macieja Apostoła

16        Skierkowizna, parafia pw. św. Andrzeja Boboli

17        Płońsk, parafia pw. św. Michała Archanioła

18        Pułtusk, parafia pw. św. Jana Pawła II

19        Naruszewo, parafia pw. św. Tekli

20        Zieluń, parafia pw. św. Jana Nepomucena

21        Duczymin, parafia pw. św. Jana Nepomucena

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Niedzbórz, parafia pw. św. Mikołaja

24        Płock, parafia pw. św. Stanisława Kostki

25        Baboszewo, parafia pw. św. Urbana

26        Rościszewo, parafia pw. św. Józefa

27        Dzierzgowo, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej

28        Radzanowo, parafia pw. św. Floriana

29        Cieksyn, parafia pw. św. Rocha

30        Joniec, parafia pw. św. Ludwika

31        Miszewo Murowane, parafia pw. św. Anny 

Czerwiec

1          Borkowo, parafia pw. św. Apolonii

2          Unieck, parafia pw. św. Jakuba Apostoła

3          Smoszewo, parafia pw. św. Mateusza

4          Lucień, parafia pw. św. Kazimierza

5          Płock-Ciechomice, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

6          Sulerzyż, parafia pw. św. Mikołaja

7          Brwilno, parafia pw.  św. Andrzeja Apostoła

8          Płock, parafia pw. św. Jadwigi Królowej

9          Łysakowo, parafia pw. św. Antoniego

10        Przasnysz, parafia pw. św. Wojciecha

11        Ciechanów, parafia bł. Płockich Biskupów Męczenników

12        Staroźreby, parafia pw. św. Onufrego                                 

13        Trąbin, parafia pw. św. Antoniego

14        Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, parafia pw. św. Antoniego z Padwy

15        Zagroba, parafia pw. św. Wojciecha

16        Sierpc, św. św. Wita, Modesta i Krescencji

17        Maków Mazowiecki, parafia pw. św. Brata Alberta

18        Sochocin, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

19        Lubowidz, parafia pw. św. Andrzeja Apostoła

20        Janowiec Kościelny, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

21        Skołatowo, parafia pw. św. Achacjusza

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Sadłowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

24        Kroczewo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

25        Krasne, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

26        Janowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

27        Tłuchowo, parafia pw. Wniebowzięcia NMP

28        Poniatowo, parafia pw. św. Floriana

29        Zakrzewo z siedzibą w Kępie Polskiej, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

30        Zawidz, parafia pw. św. Marcina

Lipiec

1          Raciąż, parafia pw. św. Wojciecha

2          Skępe, parafia pw. Zwiastowania NMP

3          Dzierżenin, parafia pw. św. Tomasza Apostoła

4          Ruże, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

5          Płock, kaplica w domu ojców klaretynów

6          Bulkowo, parafia pw. Świętej Trójcy

7          Sierpc, kaplica w domu księży pallotynów

8          Gozdowo, parafia pw. Wszystkich Świętych

9          Miszewko Strzałkowskie, parafia pw. św. Mikołaja

10        Płock-Radziwie, parafia pw. św. Benedykta

11        Sierpc, parafia pw. św. Benedykta

12        Dziektarzewo, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

13        Płock, parafia pw. Ducha Świętego

14        Ciemniewko, parafia pw. św. Mikołaja                                

15        Kucice, parafia pw. św. Michała Archanioła

16        Żmijewo, parafia pw. NMP Szkaplerznej

17        Strzegocin, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej

18        Płock-Trzepowo, parafia pw. św. Aleksego

19        Bądkowo, parafia pw. św. Szczepana

20        Rokicie, parafia pw. św. Małgorzaty

21        Pilichowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Szczutowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny

24        Płonne, parafia pw. św. Jakuba Apostoła

25        Drobin, parafia pw. św. Stanisława BM

26        Blichowo, parafia pw. św. Anny

27        Pomiechowo, parafia pw. św. Anny

28        Nowe Miasto, parafia pw. św. Anny

29        Gralewo, parafia pw. św. Małgorzaty

30        Węgra, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

31        Krajkowo, parafia pw. Świętej Trójcy

Sierpień

1          Glinojeck, parafia pw. św. Stanisława BM

2          Ratowo, kościół rektoralny i sanktuarium św. Antoniego z Padwy

3          Żurominek Kapitulny, parafia pw. św. Stanisława BM

4          Zambski, parafia pw. św. Wojciecha

5          Siemiątkowo, parafia pw. św. Kazimierza

6          Grudusk, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

7          Bogurzyn, parafia pw. św. Doroty

8          Krzynowłoga Mała, parafia pw. św. Dominika

9          Łopacin, parafia pw. św. Leonarda

10        Opinogóra, parafia pw. św. Zygmunta

11        Żukowo, parafia pw. św. Wawrzyńca

12        Przasnysz, kościół klasztorny pw. św. Klary i św. Józefa

13        Nowy Dwór Mazowiecki, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

14        Sokołowo, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

15        Rębowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

16        Sierpc, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

17        Sadykierz, parafia pw. św. Rocha (parafia Obryte)

18        Strzegowo, parafia pw. św. Anny

19        Święcieniec, parafia pw. św. św. Anastazego i Wincentego

20        Chrostkowo, parafia pw. św. Barbary

21        Kamienica, parafia pw. Opatrzności Bożej

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Zeńbok, parafia pw. św. Bartłomieja

24        Kuczbork, parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

25        Grodziec, parafia pw. św. Bartłomieja

26        Soczewka, parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

27        Radzymin, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

28        Bielsk, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

29        Sońsk, parafia pw. św. św. Wita, Modesta i Krescencji

30        Gumino, parafia pw. św. Pankracego

31        Gąsocin, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego               

Wrzesień

1          Szydłowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza

2          Płock, Szkoły Katolickie, kaplica pw. św. Stanisława Kostki

3          Zatory, parafia pw. św. Małgorzaty

4          Winnica, parafia pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych

5          Ciechanów, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, kaplica pw. św. Teresy z Kalkuty

6          Smogorzewo z siedzibą w Błędostowie, parafia pw. Nawiedzenia NMP

7          Siecień, parafia pw. św. Józefa

8          Popowo, parafia pw. Narodzenia NMP

9          Koziebrody, parafia pw. św. Jakuba Apostoła

10        Lutocin, parafia pw. św. Mateusza Apostoła

11        Bonisław, parafia pw. św. Stanisława BM

12        Dobrzyń nad Wisłą, parafia pw. Wniebowzięcia NMP                   

13        Pułtusk, parafia pw. św. Stanisława Kostki

14        Płock, parafia pw. Świętego Krzyża

15        Zakroczym, parafia pw. św. Józefa

16        Ciechanów, parafia pw. św. Piotra Apostoła

17        Dębsk, parafia pw. św. Stanisława Kostki

18        Rostkowo, parafia pw. św. Stanisława Kostki

19        Rypin, parafia pw. św. Stanisława Kostki

20        Zielona, parafia pw. św. Mateusza Apostoła

21        Pułtusk, parafia pw. św. Mateusza Apostoła

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Ciechanów, parafia pw. św. Tekli

24        Płońsk, parafia pw. św. Ojca Pio      

25        Szreńsk, parafia pw. św. Wojciecha

26        Słupia, parafia pw. św. Jakuba Apostoła

27        Mokowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny

28        Woźniki, parafia pw. św. Michała Archanioła

29        Ciechanów, parafia pw. św. Józefa

30        Sudragi, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

Październik

1          Sobowo, parafia pw. św. Hieronima                         

2          Słupno, parafia pw. św. Marcina

3          Ciechanów, parafia pw. św. Franciszka z Asyżu

4          Skępe, parafia pw. Miłosierdzia Bożego

5          Pułtusk-Popławy, parafia pw. Miłosierdzia Bożego

6          Rogozino, parafia pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego

7          Wyszyny, parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

8          Orszymowo, parafia pw. św. Floriana

9          Węgrzynowo, parafia pw. Ducha Świętego

10        Skrwilno, parafia pw. św. Anny

11        Sikórz, kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, Dom Seniora Leonianum – Piękne życie

12        Płock, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej

13        Serock, parafia pw. św. Anny

14        Zakroczym, kościół klasztorny ojców kapucynów pw. św. Wawrzyńca

15        Pokrzywnica, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej

16        Biała, parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej

17        Płock, Wojewódzki Szpital Zespolony, kaplica pw. św. o. Pio

18        Czernice Borowe, parafia pw. św. Achacjusza

19        Nuna, parafia pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

20        Mława, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

21        Mława, parafia pw. św. Jana Kantego

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Malużyn, parafia pw. św. Wojciecha

24        Płock, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

25        Rypin, parafia pw. Świętej Trójcy

26        Krzynowłoga Wielka, parafia pw. Wszystkich Świętych

27        Czermno, parafia pw. św. Wawrzyńca         

28        Gostynin, parafia pw. Miłosierdzia Bożego

29        Okalewo, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej

30        Rogotwórsk, parafia pw. św. Wawrzyńca

31        Kraszewo, parafia pw. św. Zygmunta

Listopad

1          Zakroczym, kaplica w klasztorze ojców kapucynów          

2          Płock, kaplica cmentarna pw. Najświętszego Serca Jezusowego (parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła)

3          Karniewo, parafia pw. Wszystkich Świętych

4          Radzanów, parafia pw. św. Rocha

5          Troszyn, parafia pw. św. Leonarda

6          Grzebsk, parafia pw. św. Leonarda

7          Chociszewo, parafia pw. św. Leonarda

8          Płock, parafia pw. św. Zygmunta

9          Dobrzyków, parafia pw. św. Stanisława BM

10        Gostynin, parafia pw. św. Marcina

11        Zielona, parafia pw. św. Marcina

12        Mochowo, parafia pw. św. Marcina

13        Płock, Wyższe Seminarium Duchowne, kaplica pw. Dobrego Pasterza

14        Wojnówka, parafia pw. św. Stanisława Kostki

15        Ostrowite, parafia pw. św. Stanisława Kostki                     

16        Płońsk, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

17        Proboszczewice, parafia pw. św. Floriana

18        Płock, kaplica w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym Studnia

19        Kurowo, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

20        Szwelice, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

21        Radziki, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Gradzanowo, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

24        Łukomie, parafia pw. św. Antoniego

25        Dobrzyń nad Drwęcą, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

26        Łęg, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

27        Nasielsk, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

28        Smardzewo, parafia pw. św. Stanisława Kostki

29        Sarbiewo, parafia pw. św. Antoniego

30        Bożewo, parafia pw. św. Jakuba Apostoła

Grudzień 

1          Gzy, parafia pw. św. Walentego

2          Żuromin, parafia pw. św. Antoniego

3          Sikórz, parafia pw. św. Barbary

4          Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin-Twierdza), parafia pw. św. Barbary

5          Wyszogród, parafia pw. Świętej Trójcy

6          Duninów, parafia pw. św. Mikołaja

7          Gąbin, parafia pw. św. Mikołaja                  

8          Przasnysz, parafia pw. św. Stanisława Kostki                                 

9          Osiek, parafia pw. Wniebowzięcia NMP

10        Przasnysz, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela

11        Kobylniki, parafia pw. św. Anny

12        Klukowo, parafia pw. św. Stanisława BM   

13        Bodzanów, parafia pw. Wniebowzięcia NMP

14        Przewodowo, parafia pw. św. Anny

15        Szczawin Kościelny, parafia pw. Nawiedzenia NMP

16        Mława, parafia pw. św. Stanisława BM                   

17        Koziczynek, parafia pw. św. Dionizego

18        Szyszki, parafia pw. św. Bartłomieja

19        Sokołów, parafia pw. św. Anny

20        Pałuki, parafia pw. św. Gotarda       

21        Gołymin, parafia pw. św. Jana Chrzciciela

22        Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia

23        Pniewo, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

24        Skępe, kaplica w klasztorze ojców bernardynów

25        Mława, parafia pw. Świętej Rodziny

26        Maków Mazowiecki, parafia pw. św. Józefa

27        Bogate, parafia pw. św. Jana Ewangelisty

28        Czerwińsk, parafia pw. Zwiastowania NMP

29        Obory, parafia pw. Matki Bożej Bolesnej

30        Sikórz, kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, Dom Seniora Leonianum – Piękne życie

31        Zakroczym, kościół klasztorny ojców kapucynów pw. św. Wawrzyńca


[1] Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich [dalej: Komunia Święta i kult], Katowice 2020, nr 58.

[2] Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja „Sacramentum caritatis” (22 lutego 2007 r.), nr 66.

[3] Visite al SS. Sacramento ed a Maria Santissima, Introduzione: Opere ascetiche, Avellino 2000, s. 295.

[4] Por. Komunia Święta i kult, nr 75.

[5] Por. A. Podleś, Dzieje czterdziestogodzinnego nabożeństwa w Polsce. Studia z dziejów liturgii w Polsce IV, Lublin 1982; J. Miazek, Doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu (Czterdziestogodzinne nabożeństwo). Dzieje – teologia – praktyka, „Warszawskie Studia Teologiczne” 19 (2006), s. 251-264.

[6] Zob. tekst rozporządzenia biskupa w: Rozrządzenia y pisma pasterskie za rządów J.O. Xięcia JMCI Michała Jerzego Poniatowskiego…, t. 3, Warszawa 1785, s. 375-405; Tenże, Rozłożenie Dzienne z Strony odprawiania Mszow, Katechizmow, Medytacyi, niektórych Modlitw, Litanii i Pieśni przepisane wciągu Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa, dla Kościołownayszczegulniey Parafialnych, podług sposobności mieysc i czasu w DyecezyiPłockiey, tamże, s. 405-411.

[7] M.J. Poniatowski, Rozrządzenia y pisma pasterskie, s. 375.

[8] Zob. A.J. Nowowiejski, Rozporządzenie o Czterdziestogodz. Nabożeństwie, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1909, nr 11, s. 280-285; Tenże, Pastorialia. Sposób śpiewania aktów uwielbienia, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1910, nr 11, s. 316-317. Więcej na temat kultu eucharystii w czasie pontyfikatu abpa Nowowiejskiego: Andrzej Rojewski, Kongresy i dni eucharystyczne w diecezji płockiej w latach posługi pasterskiej bł. abpa A.J. Nowowiejskiego, „Studia Płockie” 36 (2008), s. 113-133.

[9] Por. Podręcznik do wspólnej, publicznej, głośnej adoracji Najświętszego Sakramentu dla kościołów Djecezji Płockiej, Płock 1906.

[10] Św. Augustyn, Enarrationes in Psalmos 98,9; por. Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2005), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2006, nr 2 (280), s. 16.

[11] Por. Komunia Święta i kult, nr 71.

[12] Por. Komunia Święta i kult, nr 72.

 [13] Katowice 2020.

[14] Por. Komunia Święta i kult, nr 59.

[15] Por. Komunia Święta i kult, nr 59.

[16] Por. Penitenzieria Apostolica, Manuale delle indulgenze, Città del Vaticano 2021; B. Knapik, Odpust zupełny i odpusty cząstkowe, Niepokalanów 2014; por. także: J.R. Bar, Nowy wykaz odpustów (Enchiridion indulgentiarum), „Prawo Kanoniczne” 12 (1969) nr 3-4, s. 79-94.

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne