Ciechanów. Bezpłatna księgowość dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w prowadzeniu swojej księgowości w 2021 r. Usługi będą świadczone przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Stowarzyszenie otrzymało pieniądze od miejskiego samorządu w ramach otwartego konkursu ofert. – Pieniądze w ramach konkursów na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców przez organizacje pozarządowe zostały przyznane w siedmiu obszarach. Jednym z nich jest wspieranie rozwoju sektora pozarządowego – informuje Paulina Rybczyńska.

– W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat 6 organizacji pozarządowych będzie mogło skorzystać z bezpłatnego księgowania dowodów finansowych oraz przygotowania rocznego sprawozdania finansowego wraz z deklaracją CIT. Wparcie skierowane jest przede wszystkim do małych organizacji, które nie mają środków na korzystanie z profesjonalnych usług księgowych. Zgodnie z regulaminem, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte wyłącznie organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, niezatrudniające pracowników na umowy o pracę oraz posiadające wpis do KRS lub ewidencji stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym – informuje rzeczniczka Ratusza.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie organizacja musi złożyć formularz w formie skanu, przesyłając go na adres e-mail Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat: ciechanowskiwolontariat@gmail.com. Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 do 19 marca 2021 r. Będą weryfikowane zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa organizacji pozarządowej we wsparciu w ramach projektu”, dostępnym poniżej.

W pierwszej kolejności do projektu będą rekrutowane organizacje, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego lub działają (są zarejestrowane) krócej niż 24 miesiące.

red

Fot. UM Ciechanów