Ciechanów. Prezydent rozmawiał z przedsiębiorcami.

Dziś (środa, 22 kwietnia) odbyła się wideokonferencja z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli przedsiębiorców. – Celem było poszukanie na poziomie miasta możliwych prawnie i finansowo sposobów wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

-Prezydent miasta ma wystąpić do ministra finansów o zwolnienie wszystkich samorządów z płacenia podatku VAT od przeprowadzanych w tym roku inwestycji. W ten sposób Ciechanów mógłby zaoszczędzić ok. 5 mln zł, które musi z tytułu podatku VAT odprowadzić do budżetu państwa. Ponadto planowane jest wystąpienie do rządu o wprowadzenie rekompensat dla samorządów w przypadku zastosowania czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Miasto uruchomi także specjalny numer telefonu, pod którym przedsiębiorcy będą mogli otrzymać informacje o rozwiązaniach pomocowych stosowanych przez administrację państwową. Prezydent poinformował również, że wystąpił do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wyrażenie opinii w sprawie otwarcia dwóch targowisk miejskich oraz wszystkich działalności handlowych w Hali Targowej „Bloki”. Obiekty zostaną uruchomione w razie nie pogarszania się sytuacji epidemiologicznej oraz pozytywnej opinii ze strony Sanepidu. Wstępnie planowana data rozpoczęcia działalności to 2 maja – informuje Paulina Rybczyńska.

Na podstawie już zastosowanych przez miasto rozwiązań, przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, są zwolnieni z czynszów za ten okres. Z tego rozwiązania skorzystało już ponad 30 podmiotów. Prezydent poinformował w czasie wideokonferencji, że w przypadku rozpoczęcia działalności restauracji (gastronomii) zawieszone będą do września opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni.

-Miasto zadeklarowało także uchylenie naliczania kosztów odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w płatnościach. Uchwała w tej sprawie będzie procedowana podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Ciechanów. Lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu od marca do maja włącznie lub rozłożenia tych podatków na raty. Odsetki od zaległości będą mogły być umarzane na wniosek – relacjonuje rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza. – Przedsiębiorcy mogą także ograniczyć koszty związane z odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Podmiot, który obecnie nie wywarza odpadów komunalnych może złożyć także deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami „wygaszającą obowiązek”.

Możliwe jest też zastosowanie ulg w zobowiązaniach podatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zaległości na wniosek podatnika. W ramach powyższego dla przedsiębiorców udzielana jest pomoc de minimis.

Ponadto do końca kwietnia miasto oszacuje ewentualne dodatkowe działania, które nie przekroczą 1 mln zł kosztów po stronie miasta, a które mogłyby być przeznaczone na działania pomocowe dla przedsiębiorców.

-Spotkanie z grupą przedsiębiorców było transmitowane na stronie Urzędu Miasta Ciechanów. Trwało dwie godziny. Prezydent wyraził gotowość do kontynuacji dialogu – informuje Paulina Rybczyńska.

Fot. UM Ciechanów