Ugoda, która jest zwycięstwem

Danuta Ceranowska prowadząca w ciechanowskiej Hali Targowej „Bloki” stoisko handlowe – może znów normalnie prowadzić tam działalność. Urząd Miasta wycofał wypowiedzenie najmu.

Obydwie strony w ostatni poniedziałek (15 kwietnia) zawarły w Sądzie Okręgowym w Płocku ugodę. Oto jej treść:

„Pozwany Gmina Miasta Ciechanów niniejszym oświadcza, iż cofa oświadczenie woli z dnia 30.11.2018 roku o wypowiedzeniu umowy dzierżawy (…) i jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu na rzecz powódki (…) kwoty 246 zł (…) tytułem połowy opłaty sądowej w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym strony zgodnie oświadczają, iż umowa dzierżawy (…) z dnia 10.04.2018 roku w dalszym ciągu obowiązuje.

Powódka oświadcza, iż niniejsza ugoda wyczerpuje roszczenia powoda dochodzone w niniejszej sprawie.

Pełnomocnik pozwanego wyraża zgodę na powyższe warunki ugody”.

Przypomnijmy, że Danuta Ceranowska dostała wypowiedzenie po tym, gdy wielokrotnie krytykowała warunki panujące w Hali Targowej. Warto podkreślić, że wypowiedzenie nie zawierało uzasadnienia. Miasto oficjalnie tłumaczyło, że wypowiedzenie zostało wręczone, z uwagi na brak możliwości spełnienia wymagań pani Danuty. Mimo upływu terminu wypowiedzenia kobieta nie opuściła stoiska.

Sprawa budziła szerokie zainteresowanie opinii publicznej i mediów, w tym także tych ogólnopolskich. Nieoficjalnie wiemy, że miała też stać się tematem jednej z głośnych audycji „Sprawa dla Reportera” Elżbiety Jaworowicz w TVP 1.

(skróty od redakcji)

Fot. Urząd Miasta Ciechanów