Emeryci z Mazowsza na pierwszym miejscu

Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,2%), najmniej natomiast w województwie opolskim (2,2%). Na Mazowszu średnio na tysiąc osób pobierających emeryturę 157 osób to pracujący emeryci, wśród nich przeważają kobiety.

Według danych ZUS, w grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc.

W województwie mazowieckim było 157 tys. pracujących emerytów. To największa liczba spośród wszystkich województw w kraju. Najwięcej emerytów zatrudnionych było u płatników zaliczających się do sekcji PKD Q, czyli firm z branży Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, natomiast wśród pracujących emerytów zamieszkałych w województwie mazowieckim dominowało zatrudnienie u płatników z sekcji P – Edukacja.

Wśród pracujących emerytów, którzy podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupą były osoby pracujące na umowę o pracę, stanowili oni 38,8% ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowiły 30,4%, a osoby pracujące na umowę zlecenie – 26,0%. W przypadku pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, zdecydowanie przeważały osoby pracujące na umowę o pracę – stanowiły one 58,6%, a osoby pracujące na umowę zlecenie -35,0%.

Wśród pracujących emerytów na koniec ubiegłego roku przeważały kobiety i stanowiły 57,5proc. spośród zatrudnionych seniorów. Ponad 94 proc. to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni wiek pracujących emerytów wyniósł 66,9 roku. Dla mężczyzn było to 68,3 roku, dla kobiet – 65,8 roku.

Emeryci z województwa mazowieckiego z najwyższym przeciętnym wiekiem osób pobierających emeryturę z ZUS. Wiek emerytów w naszym regionie wyniósł 72 lata.

Najwyższe emerytury na Śląsku i Mazowszu

Średnia emerytura na Mazowszu w 2021 roku wynosiła 2710,64 zł, a na Śląsku 3078,05 przy średniej emeryturze w kraju 2644,84 zł. To najwyższe średnie emerytury w kraju.

– Osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 mężczyźni, przeszły na emeryturę i dalej chcą pracować mogą dorabiać do pieniędzy wypłacanych przez ZUS bez ograniczeń. – mówi Wojciech Ściwiarski rzecznik ZUS w województwie mazowieckim. – Natomiast osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie decydują się na przejście na emeryturę tylko dalej pracują – mogą skorzystać z obowiązującej od stycznia 2022 r. ulgi podatkowej dla pracujących seniorów czyli PIT-0. – dodaje rzecznik.