Fałszywe maile do podatników

Uwaga podatnicy! Nie dajcie się nabrać na fałszywie maile o rzekomych kontrolach skarbowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie ostrzega, że w ciągu ostatnich godzin wielu podatników otrzymało na swoje skrzynki e-mail wiadomości  od „urzędu skarbowego” informujące o rzekomym „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”. Wiadomości te są wysyłane z różnych adresów i podpisywane przez „Inspektora kontroli”. Urzędy skarbowe nie informują podatników za pośrednictwem poczty elektronicznej o zamiarze wszczęcia kontroli. Prosimy nie reagować na otrzymane wiadomości i nie otwierać załączników dołączonych do wiadomości, gdyż mogą one zawierać szkodliwe oprogramowanie – komunikat tej treści dziś otrzymaliśmy.

A oto pełna treść fałszywki (za https://www.gov.pl/web/kas/uwaga-na-falszywe-e-maile-o-zamiarze-wszczecia-kontroli-skarbowej). Pisownia oryginalna.

Temat: INFORMACJA О ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ
Nadawca: Urząd Skarbowy <otelpokbysie@o2.pl>
Data: 24-02-2019, 22:59
Adresat:

Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI

Urząd Skarbowy

mgr Marian Jakubowski