KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem Sars-CoV-2 bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich wydziałach Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zostaje ograniczona do odwołania. W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt z poszczególnymi Wydziałami:

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY – BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW +48 729-055-955
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
 obsługa wszystkich spraw z zakresu zadań wydziału odbywa się po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się na wizytę:
o Rejestracja pojazdów : +48 729 055 901, +48 729 055 903
o Prawo jazdy: +48 729 055 902
 lub po wcześniejszym internetowym umówieniu się na wizytę: www.bezkolejki.eu/spciechanow
 Poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się na parterze w holu Starostwa przy punkcie informacyjnym
(czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku 2-3 dni robocze od dnia złożenia dokumentów)
 Poprzez pocztę tradycyjną (dotyczy zgłoszenia nabycia/zbycia)
 Poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedazkupno-darowizne (dotyczy zgłoszenia nabycia/zbycia/wymagany profil zaufany)
Informacja o wymaganych dokumentach oraz wnioski do spraw rozpatrywanych przez Wydział
Komunikacji i Transportu dostępne są pod adresem: https://stciechanow.bip.org.pl/index/index/id/206
Status wyprodukowanych dokumentów komunikacyjnych (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) można
sprawdzić pod adresem : https://info-car.pl
2
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ I INWESTYCJI
Obsługa interesantów tylko poprzez Biuro Obsługi Mieszkańców +48 729-055-955. Tylko w
wyjątkowych sprawach, po umówieniu telefonicznym obsługa odbywać się będzie na piętrze w
pomieszczeniach wydziału. Interesanci proszeni są o korzystanie ze skrzynki podawczej skrzynka podawcza,
gdzie interesanci zostawiają sprawy , które nie wymagają złożenia wniosku np. takie jak nadanie klauzuli
ostateczności decyzji, wydanie dziennika budowy.
Telefony , podaje dwa numery :
Sprawy z tereny Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Gołymin-Ośrodek : +48 729-055-921
Sprawy z terenu Gminy Regimin, Gminy Sońsk, Gminy Grudusk, Gminy i Miasta Glinojeck, Gminy Ojrzeń,
Gminy Opinogóra Górna : +48 729-055-920
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 Ewidencja gruntów i budynków:
 miasto Ciechanów i miasto Glinojeck: +48 729-055-905,
 gminy Ciechanów, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń, Glinojeck: +48 729-055-906,
 gminy Grudusk, Sońsk i Regimin: +48 729-055-907,
 Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ochrona gruntów rolnych: +48 729-055-908,
 Klasyfikacja gruntów: +48 729-055-909,
 Gospodarka nieruchomościami: +48 729-055-916, +48 729-055-917.
Wzory wniosków znajdują się w kartach usług na stronie BIP Starostwa: https://stciechanow.bip.org.pl/index/index/id/256
lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców. Ponadto, wnioski można składać drogą elektroniczną przez ePUAP lub
tradycyjnie w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie lub za
pośrednictwem operatora pocztowego.
POWIATOWY OŚRODEK ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO przyjmuje wnioski:
• drogą elektroniczną przez stronę: http://ciechanow.geoportal2.pl/ – preferowana forma składania wniosków
• pocztą elektroniczną na adres: pozgik@ciechanow.powiat.p l
• drogą elektroniczną przez ePUAP
• tradycyjnie w budynku przy ul. Wyzwolenia 10a (informacja w pok. 111)
• za pośrednictwem operatora pocztowego.
Kontakt telefoniczny z pracownikami POZG-K:
• sprzedaż map i materiałów z zasobu: +48 729-055-911
• Narady koordynacyjne: +48 729-055-913
• Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: +48 729-055-910
Wzory wniosków znajdują się w kartach usług na stronie: https://stciechanow.bip.org.pl/index/index/id/256
lub w pokoju 111 w budynku przy ul. Wyzwolenia 10a
3
WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA
Wnioski o wydanie kart wędkarskich, zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu oraz
zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt egzotycznych należy przesyłać drogą mailową na adres
starostwo@ciechanow.powiat.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7,
06-400 Ciechanów. Istnieje możliwość złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Wzory wniosków można pobrać ze strony https://stciechanow.bip.org.pl/ w zakładce Karty usług Wydziału Rolnictwa
i Środowiska. Wzory wniosków w formie papierowej są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Przygotowane karty wędkarskie i zaświadczenia będą dostarczane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty bądź
gońca. Tylko w sprawach niecierpiących zwłoki możliwy jest odbiór osobisty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
 w sprawie zaświadczeń – tel. +48 729-055-925,
 w sprawie kart wędkarskich – tel. +48 729-055-926.
Opłaty za karty wędkarskie należy dokonywać na konto bankowe PKO BP nr: 06 1020 1592 0000 2602 0254 8154.
Opłaty za wydanie zaświadczeń – konto Urzędu Miasta Ciechanów nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001.
Sposób załatwiania pozostałych spraw z zakresu działania Wydziału określony jest na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechnowie w zakładce Karty Usług Wydziału Rolnictwa i Środowiska
https://stciechanow.bip.org.pl.
WYDZIAŁ FINANSOWY +48 729-055-935
 uzgodnienie wpłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie +48 729-055-936
 uzgodnienie wpłat za najem, dzierżawę +48 729-055-934
Aktualne numery rachunków bankowych:
06 1020 1592 0000 2602 0254 8154 – opłaty komunikacyjne (za rejestrację, prawo jazdy), najem, opłata za
dziennik budowy, opłata za kartę wędkarską.
11 1020 1592 0000 2402 0254 8162 – opłaty za dokumenty geodezyjne (za wypisy, wyrysy).
16 1020 1592 0000 2202 0254 8170 – opłaty dotyczące Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste,
przekształcenie).
Opłata skarbowa w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie lub na rachunek Urzędu Miasta w
Ciechanowie nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
4
WYDZIAŁ PROMOCJI POWIATU I POLITYKI SPOŁECZNEJ +48 729-055-947
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY I WSPIERANIA ROZWOJU +48 729-055-950
 Nieodpłatna pomoc prawna: +48 729-055-949
 Organizacje pozarządowe: + 48 729-055-950
 e Integracja: +48 729-055-950
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
 Wydanie pozwolenia na sprowadzenie trumny z ciałem lub urny z prochami z zagranicy w celu ich
pochowania na terenie powiatu ciechanowskiego, dotowanie szkół i placówek niepublicznych,
postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego – kontakt telefoniczny w sprawie z
pracownikiem pod numerem telefonu +48 729-055-930
 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych, kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie +48 729-055-929
 Przyznawanie tzw. świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wpis do ewidencji uczniowskich klubów
sportowych, wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia + 48 729-
055-930.
REFERAT INFORMATYZACJI STAROSTWA +48 729-055-945
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH +48 729-055-949
PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH +48 729-055-932
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW (PN – ŚR: 8.00-16.00, CZW: 8:00 – 14:00) +48 729-055-924
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO sprawuje całodobowy dyżur pod numerem
alarmowym: +48 660-484-851. Sprawy niewymagające natychmiastowej reakcji proszę kierować na adres
e-mail: pczk@ciechanow.powiat.pl