Nie chcesz stracić renty rodzinnej, pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły

Uczniowie uczęszczający do szkół  ponadpodstawowych, którym ZUS wypłaca rentę rodzinną przysługującą po śmierci rodzica lub opiekuna, muszą do końca września potwierdzić kontynuowanie nauki. Do wniosku o dalszą wypłatę renty muszą dołączyć zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli spóźnią się i złożą dokumenty np. w październiku, wówczas stracą rentę rodzinną za wrzesień.

– Maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, muszą dopełnić formalności w ZUS. Do końca września składają wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, a do końca października zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają do końca października – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Natomiast w sytuacji, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym student podjął naukę.

Nie ma potrzeby  co roku  przedkładać informacji o kontynuowaniu nauki, jeśli zaświadczenie nie wygasło, gdyż uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu.

Poinformuje ZUS gdy przerwałeś naukę

W przypadku zaprzestania dalszej edukacji, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie będą musieli zwrócić z odsetkami.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.  Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.